Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Piano Konçertosu No. 4 Op. 58 G Major

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1808, Viyana. Yapýtýn yazýlmasýna 1804 yýlýnda baþlanmýþ, iki yýl sonra tamamlanmýþtýr. Bu, Ludwig van Beethoven'ýn "piyano sanatý" iþçiliðinde ustalýðýnýn doruða ulaþtýðý çaðdýr ve konçerto bu doruðun simgesini yansýtan anýlar arasýndadýr. Genellikle lirik bir duygu, "motif" ve "tema" iþlemlerinde enine boyuna yansýr durur.


Bölümler

Eser üç bölümdür:

I. Allegro
II. Andante con moto
III. Rondo-Vivace


Klasik geleneklerin dýþýnda ilk "tema"'nýn piyano tarafýndan sunuluþuyla baþlar birinci bölüm (Allegro moderato). Bu büyük, romantik cümle orkestraya kayar, onu ikinci "tema" izler. Piyano orkestra iliþkileri tatlý bir barýþ içinde sürer. Orkestranýn konuþmalarýnda solo çalgý, saygýlý bir arkadaþ, piyanonun þarkýsýnda ise orkestra renkli bir örtüdür.

Ýkinci bölüm (Andante con moto), "tutti"nin vurucu, acýlý, karamsar tümcesiyle girer, piyano tam karþýtý bir karakterle yanýtlar bu tümceyi. Solo çalgý bu lirik, zarif, yalvarýþlý sesleniþi bozmayacak, "tutti"nin karamsarlýðýný sindire sindire eriterek beraberce tam bir "susku"ya iletecektir.

Üçüncü bölümde (Rondo-Vivace), iki ayrý ses kaynaðýnýn, piyano ve orkestranýn ikinci bölümdeki karþýt düþünü sona ermiþ, ikisi de neþeli, coþkun bir dans örgüsüyle kaynaþýp baðdaþmýþtýr artýk.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Ludwig van Beethoven


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ludwig van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 4 Op. 58 Sol Major", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/135/Ludwig_van_Beethoven_Piyano_Konçertosu_No_4_Op.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com