Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Symphony No. 8 Op. 93 F Major

Review of the Work

Ludwig van Beethoven'ýn 8. Senfoni'si 1812'de Linz'de tamamlandý. Besteci, kardeþi Johann'ý bu kentte ziyarete gitmiþ; kardeþinin kâhya kadýnla iliþkisini görerek kavgalar çýkartmýþ, iþ polise bile aksetmiþti. Ancak bu kavganýn ve karýþýklýðýn izleri 8. Senfoni'de görülmez. Tersine neþeli ve mutlu karakterde olan eser, ilk kez 27 Þubat 1814'te Viyana'da bestecinin yönetiminde seslendirilmiþ ve Beethoven bu bestesine "Benim Küçük Senfonim" adýný takmýþtýr.

Ayný konserde çalýnan ve dinleyicilerin daha çok sevdiði 7. Senfoni'yle ayný zamanda tamamlanan bu eseri (sevenlere tepki olarak) çok beðendiðini her fýrsatta belirtiyordu. Gerçekten de bu senfoninin diðer senfonilerde olmayan bazý özellikleri vardýr: Beethoven bu eserini kimseye ithaf etmemiþtir; dokuz senfoni içinde baþtan sona neþeli olan tek senfonidir; aðýr bölüm yoktur; sadece bu senfonide gerçek bir menuet bölümü vardýr ve en çabuk bestelenen senfonidir.


Bölümler

Bu eser 4 bölümden oluþur:

I. Allegro vivace e con brio
II. Allegretto scherzando
III. Tempo di Menuetto
IV. Allegro vivace


3/4'lük ölçüde. Fa Majör tondaki 1. Bölüm (Allegro vivace e con brio) herhangi bir giriþe gerek görmeden, neþeli bir temayla baþlar.
Klasik biçime uygun tema önce tüm orkestra, sonra da tatlý (dolce) bir þekilde klarnetle sunulur. Birinci kemanlarda iþitilen ve daha geniþ tutulmuþ güçlü yan tema buna katýlýr. Ýkinci tema ise kemanlarda duyulur. Ustaca ve problemsiz yapýdaki geliþimde, ana tema baslarda yansýtýlarak bir gerilim yaratýlýr.

2/4'lük ölçüdeki 2. Bölüm (Allegretto scherzando), Beethoven senfonilerinin alýþýlmýþ aðýr ikinci bölümlerinin aksine, canlý tempoda ve zarif bir havadadýr. Sevimli birinci tema önce kemanlarda, sonra üfleme çalgýlarda, bir metronomu taklit edercesine, staccato olarak duyulur. (Bu bölüm, metronomun mucidi Maelzel'e baðlanýrsa da, onun metronomu ancak 1816'da icat ettiði bilinmektedir). Berlioz bu kýsa ve hafif bölümü, "Cennetten iniþ" diye tanýmlar.

3/4'lük ölçüde, Fa Majör tonda baþlayan 3. Bölüm (Tempo di Menuetto) üstad Haydn'ýn stilinde, eski Viyana danslarýný ve havasýný yansýtan gerçek bir menuet'tir. Beethoven ilk ve son kez bir senfonisinde, tam anlamýyla bu eski dansý deðerlendirmiþtir. Korno ve klarnetlerin pastoral karakterdeki diyaloguna katýlan kemanlarýn oluþturduðu zarif ve þakacý trio, üçüncü bölümü çerçeveler.

4/4'lük ölçüdeki 4. Bölüm (Allegro vivace), senfoninin en parlak bölümü, adeta dev bir finaldir. Ana tema þakacý þekilde büyük adýmlarla geliþir. Orkestranýn bütün anlatým tarzlarý kullanýlýr; tükenmeyen bir hayal gücü, canlýlýk ve tazelikle usta bir kontrpuan kaynaþtýrýlýr.

Sonat rondosu formunun en çarpýcý örneði olan bu bölüm için Çaykovski þöyle der: "Beethoven'in senfonik ustalýðýný en iyi gösteren bu bölümde beklenmeyen bir dizi þakacý epizodlarla karþýlaþýrýz: Armonik kontrastlar, çeþitlenen modülasyonlar ve dahiyane orkestral efektler."


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Ludwig van Beethoven


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ludwig van Beethoven, Senfoni No. 8 Op. 93 Fa Major", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/114/Ludwig_van_Beethoven_Senfoni_No_8_Op_93_Fa.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com