Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Maurizio Colasanti

Conductor Introduction

Maurizio Colasanti

Orkestra þefi olan Maurizio Colasanti, 1966 yýlýnda Ýtalya Chieti'de dünyaya gelmiþtir. 5 yaþýnda iken, müzik eðitimini M. De Renzis ile birlikte almaya baþlamýþtýr. Colosanti, Conservatorio di Musica (Müzik Konservatuarý) "L. D'Annunzio"da obua eðitimi almýþtýr ve buradaki öðrenimini yüksek akademik baþarý ile tamamlamýþtýr.

Ayný zamanda Chieti'de bulunan Università G. D'Annunzio'nun felsefe bölümünde lisans eðitimi görmüþ ve sunmuþ olduðu Iconostasis: Positioning and Images in Musical Semiology (Ýkonostaz: Müzikal Semiyolojide Konumlandýrma ve Yansýmalar) adlý tezi ile yüksek onur öðrencisi olarak mezun olmuþtur. Colasanti ayný zamanda, O. Michel Corona, G. Arpad ve M. Erdely ile beste ve orkestral yönetimin yaný sýra, H. J. Schellenberger ve B. Incagnoli ile obua konusunda ihtisas görmüþtür.

Colasanti, International Competition Isola di Capri, Polla, G. Braga ve 1990 Gargano Yarýþmalarýný olduðu gibi Miami L'Aquila Festival'da düzenlenen yarýþmayý da kazanmýþtýr. I Fiati Italiani, Orchestra Sinfonica di Pescara, Orchestra Sinfonica Abruzzese, I Solisti Aquilani ve The International Youth Orchestra gibi ünlü pek çok orkestrayý yönetmiþ ve ayný zamanda bu orkestralarda solistlik yapmýþtýr.

Colasanti, The Royal Academy of Music (Londra), Konzerthaus Freiburg, Miami University of Music, Teatro dell'Opera di Roma, St. Martin in the Fields, Melba Hall (Melbourne), Ottawa University ve the Societá Italiana della Musica e del Teatro gibi tanýnmýþ pek çok müzik enstitülerinde konserler vermiþtir. Maestro Colasanti'nin müziksel icralarý onu Ýsviçre, Büyük Britanya, Almanya, Avusturya, Kanada, ABD, Slovenya, Fransa ve Belçika'ya olduðu gibi II. John Paul'a özel bir performansa kadar götürmüþtür. Bu performansý ardýndan þöyle bir övgü almýþtýr: "Maestro Colasanti'nin kadans içerisindeki ve berrak ve büyüleyici sesinin duyulduðu her anki performansý, heyecan verici idi" (Musica e Scuola).

A. Rosand, A. Pay, C. M. Giulini, R. Chailly, A. Braxtone, I Solisti del Teatrio alla Scala di Milano, G. Schuller ve M. Larrieu dahil pek çok þöhretli müzisyenlerle birlikte çalýþmýþtýr. Iktius (Milano), Mondo Musica Verlags (Munih) ve Bongiovanni (Bologna) müzik þirketleri için kayýt yapmýþtýr. Eserleri, Santabarbara, Chiola Music Pres ve New Music tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Ayrýca, konservatuvar düzeyindeki eðitim alanýnda sergilediði baþarýlar sayesinde Musica D'Insieme Fiati ve Oboe Competition Yarýþmalarýný kazanmýþtýr.

Þu anda, Maestro Colosanti the Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi fakültesinde çalýþmaktadýr ve 1992 yýlýndan bu yana, Societá Italiana della Musica e del Teatro'nun sanat yönetmenidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Maurizio Colasanti", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/113/Maurizio_Colasanti.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com