Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Symphony No. 3 Op. 55 "Eroica - Kahramanlýk" E flat Major

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1805, Viyana. Bu büyük senfoninin, bu devrimci, yenileyici yapýtýn ilk çalýþmalarý 1802 yýlýnda baþlamýþ, 1803 yýlý boyunca sürmüþtür. "Üçüncü Senfoni" müzik dýþý bir konunun anlatýmý, tanýmlanmasý amacýna yönelmiþ bir denemedir ve bu konu da o çaða damgasýný vurmuþ bir kiþi olan Napoleon'dur.

Baþlangýçta sanatçýnýn en içten duygularla baðlandýðý özgürlük, eþitlik ve kardeþliðin savunucusu gibi görünen Napoleon geniþ sevgi toplamýþ, adeta tanrýlaþtýrýlmýþtý. "Üçüncü Senfoni"nin üzerine "Sindonia grande intitulata bonoparte" cümlesinin yazýlýþý bu nedenledir. Ancak Korsikalý'nýn 1804'de "imparator" oluþu bestecide öyle bir düþ kýrýklýðý yaratmýþtýr ki partisyondaki bu adanýþý kaðýdý yýrtarcasýna silmiþ, yerine "Sinfonia Eroica" sözcüklerini yazmýþtýr.

Yapýtýn ilk çalýnýþý büyük ilgi görmemiþ, ancak halk, müzik sanatýnda bazý ilke ve anlamlarýn deðiþtiðini sezebilmiþtir. "Üçüncü Senfoni" Ludwig van Beethoven'in bu türde en sevdiði eseri olarak kalmýþ, bu konuda kendisine yöneltilen sorular daima tek adla yanýtlanmýþtýr: "EROÝCA".


Bölümler

Senfoni dört bölümden oluþur:

I. Allegro con brio
II. Marcia funebre: Adagio assai
III. Scherzo: Allegro vivace
IV. Finale: Allegro molto


Birinci bölüm (Allegro con brio) orkestranýn iki "fortissimo" akorundan sonra viyolonsellerin sunduðu ana "tema" ile girer; bu parçacýk kâh gerilimli, kâh neþeli, kah acýlý karakterlerle belirerek bölümü kapsayacaktýr. Ýkinci "tema"nýn sunuluþunu birbirine baðlý müzik örgüleri ve üçüncü tema izler. Bölüm bu tema'nýn umulmadýk tekrarýyla "coda"ya ulaþýr.

Ýkinci bölüm (Marcia Funebre : Adagio assai). Müzik edebiyatýnda eþine kolay rastlanmayan güzellikte bir "ölüm marþý" dýr. Ýki tema ile iþlenmiþ bu lirik parçanýn senfonide neden "ölüm marþý" olarak yer aldýðý hala tartýþýlan bir konu olarak kalmýþtýr.

Üçüncü bölüm (Scherzo: Allegro vivace, Trio), eski senfoni yapýsýnda "menuetto" nun yerine geçen gerçek anlamda bir "Scherzo", bir av partisidir.

Dördüncü bölüm (Finale: Allegro molto), sonat biçiminde, çeþitleme dizisiyle süren, baþlýca iki "tema"dan kurulu bir parçadýr. Bir tür zafer þenliðiyle senfoniyi tamamlar.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Ludwig van Beethoven


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ludwig van Beethoven, Senfoni No. 3 Op. 55 "Eroica - Kahramanlýk" Mi bemol Major", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/105/Ludwig_van_Beethoven_Senfoni_No_3_Op_55_Eroica.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com