Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Johannes Brahms, Violin, Cello and Orchestra için Konçerto Op. 102 A Minor

Review of the Work

Aslýnda 5. Senfoni olarak hazýrlanan malzemeyle düzenlenmiþtir. Böylece konçerto grosso stilinin çaðdaþ "geç romantizim stilinde" senfonik bir uygulamasý olarak ortaya çýkan Ýkili Konçerto, konser sahnelerinde, önceleri, Brahms'ýn diðer konçertolarý kadar tutunamamýþtýr; buna neden olarak da, bir tek eser için iki virtüozun bulunmasýnýn güçlüðü gösterilir.


Bölümler

I. Allegretto
II. Andante
III. Vivace non troppo – poco meno Allegro – Tempo I


La minör tonda, 4/4 lük ölçüde ve neþeli (Allegretto) tempoda baþlayan 1. Bölüm diðer iki bölümden daha geniþ düzenlenmiþtir. Dört mezür süren orkestra giriþi ana temayý hazýrlar. Solo viyolonsel orkestranýn son üç noktasýný kaparak kendi uzun resitalifini (özgür ritimli þarký söyleme þekli) sunar. Bunu, tahta üfleme çalgýlarýn Majör tonda sakin ve kibar biçimde yansýttýklarý yan tema izledikten sona, solo keman girer ve diðer solo çalgý viyolonselle, eþliksiz bir diyalog duyulur.

Orkestra daha sonra ilki tutkulu ve cüretkâr, ikincisi sýcak ve lirik olan birbirinin karþýtý iki temayý iþler. Ýki solo çalgýnýn tematik geliþime katýlýmý, týný zenginliði ve teknik parlaklýðý da yaratýr. Coda da ise lirik ikinci tema, yaylýlarýn pizzicato eþliðinde flütle duyurulur ve bölüm solistlerin kavgacý figürlerle süsledikleri pasajlarla sona erer.

2. Bölüm, Clara Schumann'ýn "duygulu ve kalbe iþleyen" olarak tanýmladýðý Andante, Brahms'ýn en soylu ve hüzünlü aðýr bölümlerinden biri olarak kabul edilir. Ýçten ve zarif bir kabulleniþle bestecinin son liedlerini ve sonatlarýný anýmsatan bölüm, Re Majör tonda ve 3/4 lük ölçüde aðýrca (Andante) tempodadýr.

Kornolarýn sinyali ve bunu cevaplandýran tahta üfleme çalgýlarýn sunduðu soylu çaðrý, solist ve orkestraya renkli ve pastoral bir romans sunma olanaðýný saðlar. Ýki solist bu ezgiyi oktavlý aralýklarla duyurur. Birden Fa Majör tona geçen orta bölmede tahta üfleme çalgýlar seçkinleþir. Bölüm bu arada solistlerin ilginç triolelerle (üçlemelerle) süsledikleri modülasyonlarla geliþir.

Ancak Brahms burada solist virtüozluðundan kaçýnmýþ genellikle bölümün melodik yapýsýný kollamýþtýr. Baþtaki korno çaðrýsýnýn tekrarýndan sonra, ilk bölme tekrarlanýr ve bölüm, iki temayý sakin bir biçimde deðerlendiren coda ile biter.

3. Bölüm (Vivace non troppo – poco meno Allegro–Tempo I) 2/4 lük ölçüde La minör tonda baþlayan serbest biçimde örülmüþ, virtüoz (usta) karakterde canlý bir rondodur. Burada Macar çigan unsurlarýnýn etkisi de sezilir. Her iki önemli temayý da önce sunma görevi viyolonsele verilmiþtir. Özellikle Macar aksanlý, eðlenceli ve biraz da þýmarýk gibi yansýyan tema her iki solo çalgý arasýnda elden ele geçer.

Solistlerin çift eserlerle duyurduklarý ikinci tema ise daha soyludur. Orta bölmede iki karþýt fikir belirir:

Noktalý ritimle enerjik ezgi ve yumuþak ve senkoplu melodi. Ana tema sona doðru sürekli deðiþen yapýsýyla, uzun ve kesintisiz (legato) ya da kesik aksanlý (staccato) duyurularak gizemli bir hava yaratýlýr. Solistlere, gösteriþe kaçmadan virtüozluklarýný sunma olanaðý saðlayan finalle eser, çekici ve parlak havada üç tutti (Orkestra üyelerinin tümü için kullanýlan "Hep beraber" anlamýndaki terim) vuruþla sona erer.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Johannes Brahms


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Johannes Brahms, Keman, Viyolonsel ve Orkestra için Konçerto Op. 102 La Minor", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/103/Johannes_Brahms_Keman_Viyolonsel_ve_Orkestra.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com