Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Fazýl Say

Composer Introduction

Fazýl Say

"O, sadece dahi bir piyanist deðil; þüphesiz ki 21. yüzyýlýn en büyük sanatçýlarýndan biri olacaktýr." ("Le Figaro" Paris)

1970 yýlýnda Ankara'da doðan Fazýl Say, 4 yaþýnda piyanoya baþlamýþ, Ankara Devlet Konservatuarý'nda "Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statü"'de öðrenim görerek 1987'de konservatuvarýn piyano ve kompozisyon bölümlerini bitirmiþtir.

Çalýþmalarýný Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdüren sanatçýmýz, 1991'de konçerto solisti diplomasýný almýþ, 1992de Berlin Tasarým Sanatlarý ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziði öðretmenliðine getirilmiþtir. 1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarýþmasýnda birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapýlan kýtalar arasý yarýþmanýn da birincisi olarak parlak konser kariyerine baþlamýþtýr.

Ayrýca, besteci yönüyle baþarýlar kazanan sanatçý, oratoryolar, piyano konçertolarý, çeþitli formlarda orkestra, oda müziði ve piyano eserleri, þan ve piyano için çok sayýda þarký bestelemiþtir. Bu eserler arasýnda "Nazým" ve "Metin Altýok Aðýtý" baþlýklý oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin sipariþi üzerine "Albert Einstein"'ýn anýsýna yazdýðý orkestra eseri, Mozart'ýn 250. doðum yýlýnda Viyana'daki Kutlama Komitesi'nin sipariþi dolayýsýyla bestelenen "Patara" adlý bale müziði vardýr.

Beþ kýtada sürdürdüðü konserleri ve yanký uyandýran CD'leriyle bütün dünyada aranan bir piyanist olan Fazýl Say, derinlikli yorum kavrayýþý nedeniyle günümüze kadar 20 uluslararasý ödülle onurlandýrýlmýþtýr. Sunduðu konserlerle her yýl yüz binlerce müzikseverin hayranlýðýný kazanan sanatçý, New York Filarmoni, St. Petersburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, Ýsrail Filarmoni, Orchestre National de France, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eþliðinde çaðýmýzýn tanýnmýþ setleriyle konser vermiþ, 2007 Floransa Festivali'nin kapanýþ konserinde Zubin Mehta'nýn yönettiði Floransa Orkestrasý ile yirmi bin kiþi tarafýndan izlenen bir açýk hava konseri sunmuþtur.

Yine 2007 yýlýnda Montreux Caz Festivali'nde piyano jürisinin baþkanlýðýný yapan Say'ýn, Türk saz þairi Aþýk Veysel'in "Kara Toprak" adlý halk þarkýsýndan esinlenerek bestelediði piyano parçasýný da içeren ayný baþlýklý CD, Amerika'da Bilboard listelerinde 6. sýraya yükselmiþtir. 2008de Avrupa Birliði tarafýndan "Kültür Elçisi" unvanýyla görevlendirilen Fazýl Say, doðu ve batý kültürleri arasýnda yeni köprü kurmayý amaçlamýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Fazýl Say


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Fazýl Say", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/30/Fazýl_Say.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com