Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak, Vanda Uvertürü Op. 25

Eser Aklamas

Antonin Dvorak, Vanda adlý beþ perdelik trajik operasýný 1875 yýlýnýn Nisan ile Aralýk aylarý arasýnda bestelemiþtir. On bir operasýnýn beþincisi olan bu eser, gerçek olgun ve bireysel tarzý göstermektedir; ancak müzikal deðerle baðlantýlý olmayan nedenlerle veya operanýn dramatik içeriði nedeniyle 17 Nisan 1876'daki prömiyerinden beri 25 kez seslendirilmiþtir.

Rudolf Wirsing, Prozatimni Tiyatrosu'nun müdürü olarak ayrýcalýðýný ortaya koymak için bu eseri seçmiþtir. Buna karþýn, 1876-1877 sezonu boyunca sadece dört defa seslendirildikten sonra repertuvardan çýkarýlmýþtýr.

Bir sonraki müdür Jan Nepomuk Mayr, 1880'de eserin büyük ölçüde kýsaltýlmýþ halinin dört kez daha seslendirilmesini istemiþtir.

Ýlk sahneye koyulduðu þekle benzer bir biçimde bu kez de Prozatimni Tiyatrosu'nun yeterli ses sanatçýsý ve gerekli altyapýsý olmadýðý için etkin bir biçimde sahnelenememiþtir.

Viyana, Budapeþte ve Prag'daki operalarda sahnelenmesi düþünülse de bu planlar gerçekleþtirilememiþtir. Ancak daha sonra eser, 1925'te Plzen'de, 1929'da Prag Ulusal Tiyatrosu'nda ve 1989'da Olomouc'ta seslendirilmiþtir.

1879'da Vanda operasýna Uvertür olarak bestelenen eserin ilk icrasý 1885 yýlýnda yapýlmýþtýr.

Hüseyin Ertuð


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariAntonin Dvorak'n Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Antonin Dvorak, Vanda Uvertürü Op. 25", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/301/Antonin_Dvorak_Vanda_Uvertürü_Op_25.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com