Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Turgay Erdener

Composer Introduction

Son kuþak bestecilerimizin "ilki" kabul edilen, 1957 Gümüþhane doðumlu Turgay Erdener, bu konumuyla yeni kuþaðýn öncüsüdür, hatta bir "dönemeç" sayýlabilir Çünkü Erdener'den önceki yaklaþýk on yýlý bulan zaman dilimi içinde doðan müzikçilerimizden besteci yetiþmediði ya da yetiþenlerin varlýðýný duyuramadýðý gibi bir olguyla karþýlaþýyoruz.

Bu olgu belki bir rastlantýdýr, ancak sonuçta Türkiye'de besteci kuþaklarýn birbirini izlemesinde bir duraklama dönemi yaþandýðý ortaya çýkmaktadýr. Baþka bir ilginç nokta ise Turgay Erdener'le baþlayan yeni kuþak bestecilerimizin daha üretken ve alanlarýnda daha etkin olmasýdýr.

Betin Güneþ, Aydýn Esen, Sýdýka Özdil, Kamuran Ýnce, Hasan Uçarsu, Mehmet Nemutlu, Fazýl Say gibi bestecilerimiz, verimliliði, üretkenliði temsil etmektedirler.

Turgay Erdener, Ankara Devlet Konservatuarý'nýn piyano bölümüne girmiþ, Kamuran Gündemir'le üç yýl piyano çalýþtýktan sonra kompozisyon bölümüne geçmiþtir. Erçivan Saydam ve Nevit Kodallý'nýn kompozisyon öðrencisi olan bestecimiz, konservatuvarýn kompozisyon bölümünü 1978 yýlýnda bitirmiþ, ertesi yýl ayný kuruma solfej ve teori öðretmeni olarak atanmýþtýr. Turgay Erdemir, halen armoni ve kompozisyon derslerini sürdürmektedir.

Erdener, hemen bütün besteleme tekniklerine açýk gözükmekte, kendi özgün kavrayýþýyla teknikler paletinden yararlanmaktadýr. Dolayýsýyla belirli bir stilin, akýmýn bestecisi olmak yerine, özgün bir dil yaratmaya yönelmiþtir.

Çalgý müziðinde ya da sahne müziðinde ürettiði yapýtlara bakýlýrsa, seslendirme ve sahneleme olurunu gözetirken yeni müzik tekniklerinden uzak durmamakta, bu yaklaþýmýyla Türkiye'de bestecilerin genelde yaþadýðý ikilemi aþmaya çalýþmaktadýr.

Bestecinin eserleri arasýnda þunlar yer alýr:

ORKESTRA ÝÇÝN
- Müzik-93, 1993
- Teo, orkestra için, 1994
- Afife, bale müziði, 1998

SOLO ÇALGI VE ORKESTRA ÝÇÝN
- Dört Öykü, kontrbas ve orkestra için, 1990
- Concertno, obua ve yaylýlar orkestrasý için,1993
- Yeþil Düþler, flüt ve orkestra için, 1994
- Klarinet Konçertosu, 1997

ODA MÜZÝÐÝ
- Mi'den dört bölüm, yaylýlar orkestrasý için, 1982
- Dördül, dört fagot için, 1982
- Beþ Parça, klarnet ve piyano için, 1983
- Metamorfoz, kontrbas ve piyano için, 1985
- Pardon, dört piyanist/iki piyano için, 1987
- Denize Özlem, soprano ve piyano için, 1989
- Beþ Grotesk, solo gitar için, 1988
- Loneliness, solo gitar için, 1990
- Üç Halk Þarkýsý, solo gitar için, 1996

OPERET
- Ýstanbulname, 1991; Ankara Devlet Operasýnda sahnelendi, 1996-97


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Turgay Erdener


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Turgay Erdener", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/289/Turgay_Erdener.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com