Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wolfgang Amadeus Mozart, Symphony No. 38 KV 504 D majör, "Prag"

Review of the Work

Yaþamýný bestecilikle kazanmak için 1781'de Viyana'ya yerleþen Mozart, yeniden senfonik müzik yazmaya ancak 1786'da baþlayabildi. Re Majör 38. Senfoni de ayný yýl bestelendi, 6 Aralýk 1786 günü tamamlandý.

Ýlk seslendiriliþi de 19 Ocak 1787'de Figaro'nun Düðünü Operasý'nýn sahneye konulmasý için gittiði Prag'da yapýldý. Viyana'da sadece 9 kez oynanan ve Mozart için her zaman bir umut kaynaðý olan Figaro, Prag'da baþarý kazandý ve defalarca temsil edildi. Re Majör Senfoni de Praglý müzikseverler tarafýndan çok beðenildi ve besteci, Prag Operasý için Don Giovanni'yi yazma teklifini aldý.


Bölümler

I. Adagio—Allegro, 4/4 (Sonat biçiminde)
II. Andante in G major, 6/8 (Sonat biçiminde)
II Finale (Presto), 2/4


Prag Senfonisi adýyla da anýlan eserin 4/4'lük ölçüde ve Re Majör tondaki 1. Bölümü kýsa ve törensel aðýrlýktaki bir Adagio ile baþlar. Daha sonra minör tonda duyurulan tema Don Giovanni'den çizgiler taþýr. Çabuk (Allegro) tempodaki bölmedeki tema ise, iki kýsýmdan oluþur: Birincisi yalnýz yaylý çalgýlarda duyulur; ikincisi, küçük üçlüler (terzet) halinde fagotlarla yansýtýlýr...

Aðýrca (Andante) tempoda, 6/8'lik ölçüde, Sol Majör tondaki yumuþak ve duygulu 2. Bölümde trompetler ve timpani yoktur. Ana tema minör tona geçerek acýlý bir yakarýþ havasýna bürünür. Çekingen bitiþ, bölümün þiirsel havasýný artýrýr...

3. Bölüm, 2/4'lük ölçüde, Re Majör tonda ve çok hýzlý (Presto) tempodaki final ise Mozart'ýn stili için þaþýrtýcýdýr. Alýþýlmýþ menuetto bölümünün olmayýþý nedeniyle eser, Menuetto'suz Senfoni olarak da anýlýr. Üflemeli çalgýlarýn ustaca yazýlmýþ partileri, çevik fagot partileri eþliðinde duyurulan çocukça neþeli havasýyla ilgi çeker. Durmak bilmeksizin sürüp giden acelecilik, Mozart'ýn ruhsal huzursuzluðunun taþýp kabarmasýný yansýtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Wolfgang Amadeus Mozart


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Wolfgang Amadeus Mozart, Senfoni No. 38 KV 504 Re majör, "Prag"", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/217/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Senfoni_No_38_KV_504_Re.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com