Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Çaðdaþ Özkan

Solist Tantm

Çaðdaþ Özkan

Piyanist Çaðdaþ Özkan, 1985'te Bulgaristan'da doðdu. Akademik müzik eðitimine 1998 yýlýnda Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu Piyano Ana Sanat Dalý'nda burslu olarak baþladý.

Bilkent Üniversitesi'nde lisans eðitimini tamamlayana kadar sýrasýyla Prof. Ayþe Savaþýr, Narmina Sultanova ve Zarema Safarova ile çalýþtý. Bilkent Üniversitesi'nden "Yüksek Þeref" derecesi ile mezun olmasýnýn ardýndan bir yýl süreyle Ýtalya'ya giderek burada Giuseppe Binasco ile çalýþtýktan sonra 2008 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Enstitüsü Yüksek Lisans programýna burslu olarak kabul edildi. Halen çalýþmalarýný Prof. Ersin Onay ile sürdürmektedir.

Çaðdaþ Özkan, Bilkent Üniversitesi'ndeki eðitimi boyunca birçok etkinliðe katýldý. Solo, oda müziði ve eþlikçi olarak çaldýðý konserlerin yaný sýra Sebastian Benda, Walter Groppenberger, Hüseyin Sermet, Oksana Yablonskaya, Olga Kern gibi ünlü piyanistlerin ustalýk sýnýflarýna aktif olarak katýldý.

Mayýs 2006'da Ýstanbul'da Marcella Crudeli'nin, Temmuz ayýnda da Varna Summer Festival kapsamýnda Boris Bloch'un ustalýk sýnýfýna katýldý. 2002-2005 yýllarý arasýnda üyesi olduðu Bilkent Gençlik Korosu'yla Yunanistan, Fransa ve Bulgaristan'da üç büyük ödül kazandý.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesinden mezun olduktan sonra, Çaðdaþ Özkan 2009'un Þubat ayýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde üç okulun yüksek lisans giriþ sýnavlarýna katýldý. University of Maryland, New England Conservatory ve The Juilliard School'da Piyano-Eþlik (Korrepetisyon) dalýnda tam burslu eðitim hakký kazandý. The Juilliard School'u tercih eden Çaðdaþ Özkan eðitimine gelecek yýl bu okulda devam edecek.
lginizi ekecek, neririm:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Çaðdaþ Özkan", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/136/Çaðdaþ_Özkan.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com