Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Hakan Kalkan

Conductor Introduction

Hakan Kalkan

Hakan Kalkan 1969 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1987 Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesine girdi. Burada Nuran Taþpýnar ile Piyano, Ýstemihan Taviloðlu, Sami Hatipoðlu ve Bujor Hoinic ile teori, solfej ve kompozisyon ayrýca Bujor Hoinic ile orkestra þefliði çalýþtý ve 1996 yýlýnda yüksek lisans devresini baþarý ile tamamladý.

Ayný yýl Fransa'ya giderek Conservatoire National de Musique de Perpignan'da Denis Dufour ile kompozisyon elektroakustik, Daniel Tosi ile orkestra þefliði, Marie. M. Mille ile Viyolonsel, Andre Mallau ile vurma sazlar çalýþtý ve 1998 yýlýnda Orkestra Þefliði dalýnda Premier Prix aldý. Bu arada Fransa'da yer aldýðý festivaller dahil birçok konser yönetti, ve yaz okullarýna katýldý.

Daha Sonra Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'de öðretim görevlisi olarak çalýþmaya baþladý. 3 yýl Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn þefliðini yaptý. Bununla birlikte teori, solfej, dikte, orkestra þefliði derseri verdi, akademik koordinatörlük ve Bilkent Senfoni Orkestrasý idari direktörlüðünü yaptý. Bu dönem içinde Kompozisyon dalýnda sanatta yeterlik diplomasýný aldý.

1995 yýlýnda Baþkent Oda Orkestrasý ve Mersin Devlet Opera ve Balesi ile gerçekleþtirdiði konserleri takiben, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý, Çukurova devlet Senfoni Orkestrasý, Eskiþehir Belediye Senfoni Orkestrasý, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý, Antalya Devlet Senfoni Orkestrasý ve Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý ile baþarýlý konserler gerçekleþtirdi ve büyük övgü aldý.

Türkiye'nin yetiþtirdiði genç orkestra þeflerinden biri olan Hakan Kalkan, 2006 yýlýndan bu yana Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra þefi olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Hakan Kalkan", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/87/Hakan_Kalkan.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com