Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Emin Güven Yaþlýçam

Conductor Introduction

Emin Güven Yaþlýçam

1975 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Keman Dalý Yüksek Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2 yýl Ankara Devlet Operasý'nda orkestra sanatçýsý olarak görev yapmýþ, daha sonra Ýtalya devletinden 4 yýllýk burs kazanarak bu ülkede orkestra þefliði ve kompozisyon çalýþmalarýný sürdürmüþ, Roma Santa Cecilia Konservatuvarý'nda Armanda Renzi, Teresa Procaccini, Bruno Aprea, Franco Ferrara yönetmenliðinde orkestra þefliði ve kompozisyon bölümünden birincilikle mezun olmuþtur.

Londra'da Canford Summer School'da George Hueres ile Münih'te Ceribidacci ile þeflik dalýnda yüksek ihtisas görmüþ, ayrýca Siena'da Franco Ferrara yönetmenliðinde Accademia Chigiana ile orkestra þefliði yaz kurslarýný baþarýyla bitirmiþ olup, onur diplomasý ile ödüllendirilmiþtir.

Roma'da 1983 Ekim ayýnda Centro Internazionale (Foyer des Artistes) tarafýndan en baþarýlý genç orkestra þefi seçilmiþ ve altýn madalya ile ödüllendirilmiþtir. 1985 yýlýna kadar 4 yýl süreyle Filarmonici Romani Orkestrasý'nýn devamlý þefliðini yapmýþ olup bu orkestranýn kurucularýndandýr. 1986 yýlý Þubat ayýnda San Remo Senfoni Orkestrasý ile G. Paisiello'nun 6 Menuetto'sunun 200 yýl sonra dünyada ilk çalýnýþýný gerçekleþtirmiþtir. 1986-1989 yýllarý arasýnda Lecce Ýtalya Senfoni Orkestrasý'nýn esas þefliðini (Direttore Principale) yapmýþtýr.

Avrupa'nýn hemen hemen bütün ülkelerinde konser vermiþ olup, 1987 yýlýnda Polonya Opole Orkestrasý ile Nevit Kodalli'nin Viyolonsel Konçertosunu Prof. Ali Doðan ile seslendirmiþ, Bu konçerto ile Beethoven 2. Senfoni'yi plak yapmýþ ayrýca 1991 Aralýk ayýnda Ýtalyan çaðdaþ besteci Marino Cesa'nýn eserlerini CD olarak gerçekleþtirmiþtir. Scarlatti, Bellini, Senegalia, Aversa ve Napoli gibi önemli konkurlarýn (yarýþmalarýn) devamlý jüri üyeliðini üstlenen Emin Güven Yaþlýçam, Ekim 1990 tarihinde Ýtalya Verberia'da yapýlan konkurda, çeþitli ülkelerde düzenlenen konkurlara jüri üyesi olarak 24 kez katýldýðýndan dolayý onur diplomasý ile ödüllendirilmiþtir.

1980-85 tarihleri arasý Polonya, 1985-88 tarihleri arasý Avellino Senfoni Orkestrasý'nýn genel sanat yönetmenliðini ve orkestra þefliðini yapmýþtýr. Emin Güven Yaþlýçam 2002–2003 yýllarýnda yurtdýþýnda çeþitli ülkelerde konser vermiþtir. Brezilya Porta Aallogra-San Paulo, Arjantin Bahia Blanca-Buenos Aires (Tiatra Colanna) ve Meksika Toluca ve Mexico City, Paris Festival Orkestrasý gibi önemli orkestralarý yönetmiþtir.

Ayrýca birçok Avrupa ülkesinde orkestra þefliði yapmýþ olan Emin Güven Yaþlýçam, 26 Nisan 2002 tarihinde Viyana Filarmoni Orkestrasý ile Music Sarayý'nda çok önemli bir konser vermiþ olup büyük övgü kazanmýþtýr. Ayný yýl 8 Mayýs - 18 Mayýs arasýnda Roma, Belçika, Milano da Scala orkestrasý ile konser vermiþtir. Kasým ayýnda dünyanýn en büyük orkestralarýndan biri olan Pittsburgh da Pittsburgh Senfoni ile konser vermiþtir. Aðustos 2003 tarihinde Raineca'nýn ilk dünya kaydý olmak üzere 3. Senfonisi ve 2 Flüt Konçertosu'nu CD yapmýþtýr.

Ayrýca Milano Oda Orkestrasý ile 2003 Nisan ve 2004 Þubat tarihlerinde Avrupa turnesi gerçekleþtirmiþtir. Cemal Reþit Rey Konser Salonu tarafýndan Ýstanbul'un kurtuluþu nedeniyle istek üzerine bestelenen ve 6 Ekim 2004'te dünya prömiyeri gerçekleþtirilen Ýstanbul senfonik süiti ve 20 Kasým 2004'te CRR IX. Uluslararasý Mistik Müzik Festivali Açýlýþ Konseri'nde yine dünya prömiyeri gerçekleþtirilen "Senfoni ile Ýlahiler" Konseri'ni büyük bir baþarý ile gerçekleþtirmiþtir.

2005 yýlýnda Ýtalya'da Lecce Senfoni ile konser yapmýþ ve Moskova senfoni orkestrasý ile turne yapmýþtýr. Ayrýca Mayýs 2004 tarihinde 120 kiþilik Bari Senfoni Orkestrasý ile Avrupa ve Ýstanbul turneleri gerçekleþtirmiþtir. 1997 yýlýndan beri, Amerika, Mexico, Cairo, Argentina, Brezilya senfoni orkestralarýnýn daimi misafir þefliðini yapmaktadýr. 2009 yýlý itibariyle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn daimi þefi ve genel sanat yönetmenliðini sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Emin Güven Yaþlýçam", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/68/Emin_Güven_Yaþlýçam.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com