Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Symphony No. 1 Op. 21 C Majör

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1800, Viyana. Ludwig Van Beethoven senfoni alanýndaki ilk denemesine Viyana'da oturuþunun beþinci yýlýnda baþlamýþtýr. Avusturya Krallýk- Ýmparatorluk baþkenti salonlarýnýn genç piyano yýldýzý o çaðlarda çalgýsý için iki konçerto bestelemiþ, yalnýz üstün yeteneklere sahip bir yorumcu deðil, duyan, düþünen bir sanatçý olduðunu göstermiþtir.

"Birinci Senfoni"'nin sunuluþunda otuz yaþýný tamamlamýþtýr Beethoven. Yapýtýn ilk çalýnýþýndan sonra yargýlar pek insaflý olmamýþtýr. Ancak bu görüþler çoktan unutulup gitmiþ, tarih söyleyeceðini söylemiþtir. Gerçekte çaðýnýn gereði bir güdü ile Haydn ve Mozart gibi ustalarýn etkisinde kalan Beethoven, kendisine özgü bazý inançlarý da katmaktan çekinmemiþ, taze buluþlar getirmiþtir.

Burada baslarýn kullanýlýþýndaki deðiþiklik, nefesli çalgýlarýn partisi "crescendo"lardaki denge göze çarpar hemen. Hele "üçüncü" bölümde klasik "menuetto" geleneðine "hýzlý ve canlý" bir karakter vererek mizah ve neþe katýþý geçmiþe yüz çeviriþin açýk belirtisidir. Yalnýz bu davranýþ ilerde doðacak devrimlerin önemli bir habercisi olarak kabul edilir.


Bölümler

I. Adagio molto - Allegro con brio
II. Andante cantabile con moto
III. Menuetto: Allegro molto e vivace
IV. Adagio - Allegro molto e vivace

Toplamda yaklaþýk 28 dakikadýr.


Birinci bölüm (Adagio molto-Allegro con brio), Haydn'ýn bu biçimdeki son verimlerini anýmsatan bir "aðýr" cümleyle girer. Ve ilk “çabuk” tema yapýtýn esas tonalitesi olan “do majör”le belirir. Neþeli, basit, gösteriþten uzak bir "tema"dýr bu. Türlü akor ve ritm kalýplarý içinde kendine özgü geliþim dokusu lirik bir ikinci "tema"ya ulaþýr. Bölüm bulutsuz, berrak, saydam bir ruhun yankýsýdýr.

Ýkinci bölüm (Andante cantabile con moto), etkili, þiir dolu havasý, zarafetiyle gerçekten büyüleyici bir görüntü getirir. Ýkinci kemanlarýn çaldýðý diziyi viyola ve viyolonseller izler, ortadaki "fugato" olaðanüstü incelikte bir süs katar.

Üçüncü bölüm, geleneðe göre Menuetto'dur. Ancak, soylularýnca pek sevilen bu moda dansý Beethoven önemsememiþ "hýzlý ve canlý" bir tempoyla "mizahi" bir karakter vermiþtir.

Son bölüm (Allegro molto e vivace) için, "Garipsenen aðýr giriþi olmasa kolayca Haydn damgasý yiyebilir..." der bazý müzikologlar. Bütün bölüm hýzlý ve canlý temposuyla klasik kalýplarda bir neþe þiiri, köpüklü bir yaþam kývancýdýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Ludwig van Beethoven


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ludwig van Beethoven, Senfoni No. 1 Op. 21 Do Majör", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/41/Ludwig_van_Beethoven_Senfoni_No_1_Op_21_Do.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com