Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Henryk Wieniawski, Violin Konçertosu No. 2 Op. 22 D Minor

Review of the Work

1835-1880 yýllarý arasýnda yaþamýþ olan Polonyalý kemancý Wieniawski çaðdaþ keman okulunun temsilcilerindendir. Paganini'den önce keman tekniði genellikle sol el tekniði demekti. Oysa Paganini ile sað el tekniði zenginleþti. Keman yayý, kemana þarký söyleten görevi yanýnda onun elinde sanki bir kýrbaç oldu. Fransa'da "de Beriot" Almanya'da Spohr ve Ernst, Belçika'da Vieuxtemps ve Wieniawski Paganini'nin izinden giden "KemancýBesteci"lerdir. Liszt ise ayný akýma piyano eserleri ile katýldý.

Wieniawski keman öðrenimini Paris Konservatuvarý'nda tamamlamýþ, Avrupa ve Amerika'da konser turneleri yapmýþ, Brüksel ve Moskova'da keman öðretmeni olarak bulunmuþtur. Çalýþ tarzý ve keman tekniði açýsýndan Belçika keman okuluna daha yakýndýr, bu okulun biçimlenmesinde katkýsý vardýr. 47 yýl gibi kýsa bir yaþam içinde keman için iki konçerto yanýnda Polonez, fantezi, çeþitleme gibi zengin ezgiler içeren teknik yönden parlak ve güç eserler yazan Wieniawski genellikle yurdundan uzak kalmýþsa da Polonyalý olduðunu hiçbir zaman unutmamýþtýr. Polonez ve Mazurkalarýndaki etkili ezgileri ile bunu kanýtlamýþtýr. Hemen hemen her eserinde ülkesine özgü renklere yer vermiþtir.


Bölümler

I. Allegro moderato
II. Romance: Andante non troppo
III. Allegro con fuco


Wieniawski'nin birinci Keman Konçertosu son derece güçtür ve konserlerde çok ender olarak çalýnýr. Bunun aksine ikinci konçertosu çok tanýnýr, hemen her solistin daðarýnda yer alýr.

Türkiye'de ilk seslendiriliþi 30 Aralýk 1958'de solist Fethi Kopuz tarafýndan Helmut Thierfelder'in þefliðinde Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý tarafýndan yapýlmýþ olan eserin birinci bölümünde teknik ile duygu eþ deðerdedir, serbest bir anlatým egemendir. Ýkinci bölümden Romans'a durulmaksýzýn geçilir. Bu bölüm, bestecinin yarattýðý en duygulu sayfalardan biridir. Resital programlarýnda sýk sýk yer alýr.

Keman kadansý ile baþlayan son bölüm, Çigan tarzýndadýr. Solist için güç ve parlak bir gösteri parçasýdýr. Bu eser her yönü ile romantik konçertonun mükemmel bir ömeðidir.

Ayhan Erman


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Henryk Wieniawski


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor", 2015 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/345/Henryk_Wieniawski_Keman_Konçertosu_No_2_Op_22.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com