Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Mehmet Can Özer

Composer Introduction

Yapýsal, kavramsal ve duysal olarak, Avrupa'da sesle uðraþan sanatçýlardan çok ileride olan Mehmet Can Özer 1981 yýlýnda doðdu. Profesyonel müzik kariyeri, Bilkent Üniversitesi MSSF Kompozisyon Sanat Dalý'na burslu kabul edilmesiyle baþladý. Burada Bujor Hoinic ile bestecilik ve orkestra þefliði çalýþtý.

Mezuniyetinin ardýndan Cenevre Konservatuarý’na elektroakustik ve çalgýsal kompozisyon bölümlerine kabul edilerek Michél Jarrell ve Rainer Boesh ile çalýþtý. Ardýndan Zürih HMT’de Gerald Bennett ile bilgisayarlý müzik alanýnda eðitim gördü. 2005 yýlýnda Türkiye'ye döndü ve Baþkent Üniversitesi Devlet Konservatuarý'nda uzman öðretim elemaný olarak çalýþmaya baþladý.

Halýcý-Midi Beste Yarýþmasý (1998), Bourges Uluslararasý Elektroakustik Müzik Yarýþmasý (2003 ve 2007), Goethe Enstitüsü Sanatçý Ödülü (2006) ve SWR Experimental Studio (2008) ödüllerine layýk görüldü.

Bourges (Fransa), AudioArt (Polonya), ReMusica (Kosova), Busan Bienali (Kore), Pyramidale (Almanya), Acousmania (Romanya), SMC (Yunanistan), Genrator (Ýsviçre), Electro-Globe (Belçika), Dias Musica Electroacoustica (Portekiz), Create (Amerika), EMUfest (Ýtalya), Ankara Uluslararasý Müzik Festivali (Türkiye), Granada Festivali (Ýspanya), Estoril Festival (Portekiz), DE:Sonanz (Makedonya) ve Apparat (Danimarka) gibi pek çok uluslararasý festivalde ülkemizi temsil etti.

Yurtiçinden aldýðý sipariþler dýþýnda, I.M.E.B. (Fransa), Musiques-Recherches (Belçika) ve EMS (Ýsveç) tarafýndan eser sipariþ edilerek stüdyolarýna davet edildi. 2005 yýlýnda Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde “Açýklamalý Elektroakustik Müzik Konserleri” dizisini baþlattý ve 2007’ye dek düzenledi. 2008 yýlýnda Goethe Enstitüsü’nün sipariþi olarak, Ernest Lubitsch’in “Ýstiridye Prensesi” adlý sessiz filme yaptýðý doðaçlama müzikle Türkiye turnesi yaptý.

2009 yýlýnda Türkiye’deki ilk elektroakustik müzik albümü olan “Siyah Kalem Dansý” yayýnlandý. 2010’da Thyssen-Bornemizsa Art Contemporary (Viyana) tarafýndan “The Morning Line” isimli ses yerleþtirmesi için aldýðý sipariþ Ýstanbul 2010 Kütür Baþkenti çerçevesinde Eminönü meydanýnda seslendirildi. Ayný yýl Visisonor Foundation (Amsterdam) tarafýndan “Siyah Kalem” temasý üzerine eser sipariþ edildi. Halen “Aþure” isimli yazýlýmý geliþtirerek konserler vermektedir.

Doktora seviyesindeki akademik çalýþmalarýný Bilkent Üniversitesi'nde tamamlayan Mehmet Can Özer'in çalgý kompozisyonlarý çeþitli ülkelerde seslendirilmekte, görsel/iþitsel yerleþtirmeler de yapmaktadýr. Sanatçý Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarýnda öðretim görevlisidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Mehmet Can Özer", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/322/Mehmet_Can_Özer.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com