Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Aleksandr Borodin, Symphony No. 2 B minör

Review of the Work

Borodin'i çok kimse yalnýz besteci olarak tanýr. Oysa, aldehitler üzerindeki çalýþmalarý ile çaðýnýn tanýnmýþ kimya bilginleri arasýnda sayýlýr. Fýrsat buldukça müzikle de ilgilenirdi, bîr yandan Týp Akademisi üyesi olarak, diðer yandan Rus Beþleri adý verilen grup içinde besteci olarak 9ü yönlü çalýþmayý yaþantýsý boyunca sürdürmüþtür.

Aleksander Borodin'in bu 2. senfonisi ilk olarak St. Petersburg'da, 26 Þubat 1877'de þef Napravnik yönetiminde seslendirilmiþtir. Türkiye'de ilk seslendiriliþi: 13 Þubat 1954; þef Haymo Tauber yönetimindeki Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý tarafýndan yapýlmýþtýr.

Yazýlmasý yedi yýl süren 2. Senfoni 1877 yýlý baþlarýnda Müzik Derneði'nin konser programýna alýnmýþtý. Konser yaklaþtýðýnda besteci, eserin ilk ve son bölümlerinin kaybolduðunu dehþetle fark etti. Bilimsel araþtýrma notlarý ile partisyonlar, taslaklar bir arada karmakarýþýktý. Senfoninin iki bölümü ise kim bilir nerelerdeydi...

Üstelik besteci þiddetli bir hastalýk nedeniyle yataða düþmüþtü. Ateþ ve baþ aðrýlarý içinde kayýp bölümleri yeniden yazdý. Ýlk seslendiriliþinde beðenilmemiþ olan eser, bazý deðiþikliklerle bir yýl sonra Rimski-Korsakof tarafýndan yönetildi. Baþarý hâlâ uzaklardaydý. Rusya dýþýnda gerçek deðeri anlaþýldýktan sonra eser yurdunda da hak ettiði ilgiyi buldu.


Bölümler

I. Allegro
II. Scherzo. Prestissimo-Allegretto
III. Andante
IV. Finale. Allegro

Yorumcular, ulusal renklerle dolu olan 2. Senfoni'sinde Borodin için "orta çaðdaki feodal Rusya'nýn resmini çizmiþtir" derler ve birinci bölümde "þövalyelerin heybetli karakterlerinin canlandýrýldýðýný" Andante'de "Slav ozanlarýnýn þarkýlarýný duyduklarýný" son bölümde "kahramanlýk destanlarýnýn" dile getirildiðini ileri sürerler.

Ayhan Erman


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by Aleksandr Borodin


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Aleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minör", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/288/Aleksandr_Borodin_Senfoni_No_2_Si_minör.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com