Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Þirin Pancaroðlu

Soloist Introduction

Þirin Pancaroðlu

Arpist Fatma Þirin Pancaroðlu Dervent, arpýn alýþýlageldik romantik ifade olanaklarýnýn ötesinde her türlü müzikal düþünceyi dile getirebilecek güçlü bir sesinin olduðuna inanmýþ, ve hem yorum yeteneði hem de çokyönlü müzisyen kiþiliði ile müzik çevrelerinde kendisine ayrý bir yer edinmiþtir.

Sahnede, dinleyicilerini hem yorumladýðý eserler hakkýnda bilgilendiren, hem de samimi yaklaþýmýyla müziðine baðlayan Pancaroðlu, konserlerinde günümüz müziðinin yeni açýlýmlarýna ve farklý coðrafyalarýn geleneksel müziklerine düzenli olarak yer vermektedir.

1993 yýlýnda Fransýz arp müziði çaldýðý bir resitalden sonra Washington Post gazetesi tarafýndan "milli servet" ve "uluslararasý ölçekte büyük bir yetenek" olarak nitelendirilen Þirin Pancaroðlu, arp sanatýnda geleneksel - modern karýþýmý bir performans sergilemektedir.

Arp müziðine kendine özgü farklý bir yaklaþým ve bakýþ açýsý getiren Pancaroðlu, gerek Gerardo Dirie, Franghiz Ali-Zadeh, Jeeyoung Kim, Ricardo Lorenz, Hasan Uçarsu ve Meliha Doguduyal gibi güncel bestecilerin kendisi için yazdýklarý yapýtlarý arp repertuarýna eklemiþ, gerekse bu müzik türünde yeni ve ilk kez denenen çalýþmalara imza atmýþtýr.

Arp çalmaya Ýstanbul'da baþlayan Pancaroðlu, gençlik yýllarýný Türkiye, Ýsviçre, Endonezya ve ABD'de geçirdi. Cenevre Konservatuvarý'nda Catherine Eisenhofler'den eðitim görerek 1988 yýlýnda diplomasýný aldý. Masterýný Indiana Üniversitesi Müzik Okulu'nda tamamladý.

Sanatçý, Türkiye içi ve dýþýnda birçok dinleti vererek mesleðinde ilerlemesinin yaný sýra, Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde 2004 yýlýnda küçük mandallý arplarýn Türkiye'de ilk defa kullanýldýðý bir programa imzasýný atarak, arp müziðinin, küçük boyutta enstrümanla evlere girmesinde büyük rol oynadý. Japonya, Sýrbistan, Slovenya ve Türkiye gibi yerlerde dersler verdi. 9. Dünya Arp Kongresi'nde arpta uygulama teknikleri üzerine bir bildiri yayýnladý.

Kendi alanýnda tek olan Arp Sanatý Derneði'nin kuruculuðu ve baþkanlýðýný yapan Pancaroðlu, Air France Havayollarý uçak kazasýnda yaþamýný yitiren Fatma Ceren Necipoðlu anýsýna bir resital vererek, "Ceren Necipoðlu Arp Eðitimi Projesi"nin ilk adýmýný attý.

19 Temmuz 2009'da "Barýþ için Arpistler" (Harpist for Peace) oluþumu bünyesinde, dünya çapýnda birçok ülke ve þehirde ayný anda barýþ onuruna arp çalýnmasý organizasyonunun Türkiye ayaðýna öncülük etti. Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti projesi kapsamýnda 2012 Avrupa Arp Festivali'ni Türkiye’de gerçekleþtirilmesi amacýyla çeþitli giriþimlerde bulunulmasý yolunda önemli adýmlar atan sanatçý, 2009 yýlýnda mesleðinde 30. yýlýný doldurdu.

Tokyo Senfoni Orkestrasý ile bir konçertoda solist olarak, Avrupa Birliði Oda Orkestrasý, Memphis Senfoni, Washington Chamber Symphony, Hermitage Solistler Topluluðu, Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý, Ancyra Oda Orkestrasý ve Akbank Oda Orkestrasýnda da solist olarak çaldý.

Kemancý Ignace Jang, viyolacý Tatjana Masurenko, flütçü Kornelia Brandkamp, arpist Tine Rehling ile ve soprano Ayþe Sezerman ile birlikte, yenilikçi bir repertuar oluþturarak, bu kombinasyonda birlikte çalýþtý. Son albümünü Ýsrailli perküsyoncu Yinon Muallem ile birlikte çalýþarak çýkardý.

Albümleri arasýnda þunlar vardýr: Hasret Baðý, 1998; Kuyruklu Yýldýz Altýnda, 2000; Barokarp, 2005; Tel ve Ten, 2009.

Sanatçý 2011 yýlý 23-24 Eylülünde, Bilkent Senfoni Orkestrasýnýn yeni dönem açýlýþýnda, ilk konserde de yer almýþ ve Mozart'ýn W.A. Mozart Do majör, KV.299 sayýlý Flüt ve Arp için Konçertosunu, flütist Sharon Bezaly ile birlikte seslendirmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Þirin Pancaroðlu", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/279/Þirin_Pancaroðlu.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com