Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonio Mascolo

Soloist Introduction

1981 yýlýnda Ýtalya'nýn Napoli þehrinde doðan gitarist Antonio Mascolo, müzik eðitimine çok küçük yaþta baþladý. Daha sonra eðitimine usta gitarist Aniello Desiderio ile devam etti. 2001 yýlýnda, Benevento Müzik Konservatuarý'ndan birincilik ve "Cum Laude" özel mansiyon ödülleri ile mezun oldu. 2002 yýlýnda ise okulu tarafýndan "yýlýn en baþarýlý mezunu" olarak seçildi.

Konser programý klasik, tango ve kendi bestelerinden oluþan sanatçý, yüksek bir teknik kapasiteye sahiptir. Bugüne kadar Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'da bir çok festivale davet edilmiþ ve çok sayýda konserler vererek seyircilerden büyük beðeni toplamýþtýr.

Bunlardan en önemlisi, David Russell ve eþi tarafýndan her yýl Ýtalya'da düzenlenen "David and Maria Russell Right Profit" gitar festivalidir.

2002 yýlýnda davet edildiði Uluslararasý Mantova Gitar Festivali'nde verdiði konser ünlü virtüöz Alirio Diaz tarafýndan hayranlýkla karþýlanmýþ ve övgüler almýþtýr.

Konserlerin yanýsýra 1992-2000 yýllarý arasý çeþitli yarýþmalarda birincilik ödülüne layýk görülmüþtür.

Tamamý kendi parçalarýndan oluþan ilk albümü "Dune", ünlü Ýtalyan klasik müzik dergisi olan "GuitArt" tarafýndan 2009 yýlýnda yayýmlandý. Los Romeros Gitar Quartet'in deðerli üyelerinden Angel Romero bu albümü dinlemiþ ve çok beðenmiþtir. Ve kendisinin özel isteði üzerine albümdeki bir beste Romero'ya ithaf edilmiþtir.

Film müzikleri de besteleyen usta gitarist Antonio Mascolo, son olarak "Altýn Palmiye" Ödüllü ünlü yönetmen Marco Tullio Giordana'nýn "Vahþi Kan" isimli son filminin müzikleri için kayýt yapmýþtýr. Halen kariyerine solist olarak devam etmekte ve ayný zaman da oda müziði ve caz gruplarýyla sahne almaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Antonio Mascolo", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/263/Antonio_Mascolo.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com