Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ilya Itin

Soloist Introduction

Rus asýllý piyanist Ilya Itin, 1996 yýlýnda Leeds Uluslararasý Piyano Yarýþmasýnda bütün büyük ödülleri kazandýðýndan bu yana mükemmel piyanistliði ile dört kýtada müzikseverleri büyülemektedir. Itin'in "ender rastlanan, heyecan verici müzisyenliði" ve "fevkalade tekniði" (Daily Telegraph, Ýngiltere) eleþtirmenlerin övgüsünü toplamaktadýr.

Ilya Itin'in, Leeds Yarýþmasýnýn final konserindeki performansý Sir Simon Rattle'ýn Avrupa veda turnesinde kendisini solist olarak davet etmesine neden olmuþtur. Sanatçý bu turnede Birmingham Senfoni Orkestrasý eþliðinde Rachmaninov'un 3. Piyano Konçertosunu seslendirmiþtir. Der Standart Wien Sanatçýnýn yorumu için "Mükemmel piyanist Ilya Itin Rachmaninov'un romantik coþkusunu güçlü bir ritmik etki ve bütünlük içinde vermeyi baþardý" diye yazmýþtýr.

Itin geçtiðimiz konser sezonlarýnda Bach'tan Messiaen'e uzanan geniþ repertuarýyla Londra Filarmoni, Cleveland Filarmoni, Prag Senfoni, St. Petersburg Filarmoni, Berlin Radyo Senfoni, Washington Ulusal Senfoni ve Tokyo Filarmoni gibi önemli orkestralar eþliðinde Avrupa, Amerika ve Asya'da konserler vermiþtir.

Birlikte sahne aldýðý þefler arasýnda Dohnanyi, Jarvi, Kreizberg, Noll, Pletnev, Sinaisky, Polyansky ve Tovey sayýlabilir. Ilya Itin Aldeburgh'dan Tel Aviv ve Toulouse'a kadar pek çok uluslararasý festivale katýlmakta, konserleri sýk sýk radyo ve televizyonlarda yayýnlanmakta ve ustalýk sýnýflarý düzenlemektedir.

Geçtiðimiz sezonda Amerika Birleþik Devletleri'nde Jerusalem Camerata eþliðinde bir turne gerçekleþtiren Ilya Itin, Washington Kennedy Center'da ve New York Lincoln Center'da konserler vermiþ; ayrýca Miami Uluslararasý Piyano Festivali ve Mainly Mozart Festivalinin de aralarýnda bulunduðu pek çok önemli festivalde sahne almýþtýr. Washington Post Itin'den "Nefis ve ender bir yetenek" þeklinde bahsetmiþtir.

Costa Rica'da Uppsala Oda Müziði Orkestrasý'ný yönettiði, þef olarak ilk konserini Þostakoviç'in 1. Piyano konçertosu ile vermiþtir. Ilya Itin daha sonra Naples Operasý'nýn Menotti'nin Amahl ve Gece Misafirleri prodüksiyonunu yönetmiþtir.

Ilya Itin Nisan 2007'de Çin Ulusal Senfoni Orkestrasý eþliðinde Guangzhou'da konser vermiþtir.

Itin'in albümleri arasýnda Avner Biron'un yönetimindeki Jerusalem Camerata eþliðinde kaydettiði Beethoven'in 2. Piyano Konçertosu (JDR) ve Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar'ý ile Prokofiev'in 6 Numaralý Sonatýný seslendirdiði resitalin CD ve DVD kayýtlarý (VAI) yer almaktadýr. International Piano Magazine Itin hakkýnda "Asgari fiziksel çaba ile elde ettiði güç ve doðruluk inanýlmaz. Tüm okurlarýmýzýn mutlaka tanýklýk etmesi gereken olaðanüstü bir piyanistlik…" yorumunu yapmýþtýr.

Ilya Itin'in bu sene ayrýca efsanevi kemancý Ida Haendel ile birlikte seslendirdiði yorumlarý ve Miami Uluslararasý Piyano Festivalinde verdiði oda müziði konserinin kaydý yayýnlanmýþtýr.

Sanatçý Rachmaninov, Kappell, Bachauer, Casadesus ve Rubinstein Yarýþmalarýnda ödüller kazanmýþtýr. Itin, "Patrons of Exceptional Artists" kurumunun desteðini almaktadýr.

Piyanist Ilya Itin, 2011'de Bodrum Gümüþlük'te 8.'si yapýlan Gümüþlük Klasik Müzik Festivali'nde Gülsin Onay'la birlikte çalmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ilya Itin", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/257/Ilya_Itin.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com