Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ahmet Baran

Soloist Introduction

Kanun sanatçýsý Ahmet Baran 1983 yýlýnda Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine sekiz yaþýnda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nda Özgen Gürbüz, Cemile Uncu ve Vedat Kaptan Yurdakul gözetiminde baþladý. Kanun eðitimine ise on yedi yaþýnda Deniz Göktaþ ile baþladý.

Henüz on sekiz yaþýnda, altý aylýk icracýlýk deneyimine sahipken senfoni orkestralarýyla çalýþýp, Turgay Erdener'in müziklerini tanýma þansý buldu.

Kanun icrasýnda diðer tekniklerin yaný sýra özellikle "On Parmak" için geliþtirdiði kendine özgü bir teknik üzerine çalýþmalarýný sürdürmekte, temelde Türk Musikisi enstrümaný olan sazýnýn bütün imkanlarýný deðerlendirerek bakýþ açýsýný dünya müziklerine doðru geniþletme gayretindedir.

Bu baðlamda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasý, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý, Antalya Devlet Senfoni Orkestrasý, Devlet Opera ve Baleleri gibi ülkemizin seçkin orkestralarý ve þefleri ite birlikte konserler veren Baran, Senfoni Orkestralarýnýn en genç solist kanunisidir.

Deðiþik gruplar ve sanatçýlarla, ABD, Almanya, Ýtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Suriye, Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeþitli ülkelerde ve ülkemizde birçok festival ve konsere katýlýp, çeþitli albüm çalýþmalarýna imza atmýþtýr.

Bir ayaðý New York'da olmak üzere 16. Uluslararasý Akbank Caz Festivalinde Süleyman Erguner ve Wadada Leo Smith ile birlikte kapanýþ konserini veren sanatçý, 2004 yýlýndan beri TRT ve Kültür Bakanlýðý Devlet Korolarý bünyesinde radyo emisyonlarý, televizyon programlarý ve periyodik konserler vererek asli görevini sürdürmektedir.

Genç icracý Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü mezunudur.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ahmet Baran", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/256/Ahmet_Baran.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com