Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Erol Erdinç

Conductor Introduction

Müzik eðitimine Ankara Devlet Konservatuvarý'nda baþlayan Erol Erdinç kompozisyon çalýþmalarýný Necil Kâzým Akses, Ýlhan Usmanbaþ ve Adnan Saygun; piyano öðrenimini ise Gülay Uðurata ve T. Çetiz ile yaptý.

1973 yýlýndaki mezuniyetinden hemen sonra ayný okula öðretim görevlisi olarak atandý. Profesyonel kariyerine ise daha önce, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde piyanist olarak baþlamýþ, bu görevi 6 yýl sürdürmüþtü.

1975 yýlýnda Fransa'ya gitti. Paris Konservatuvarý'nda Jean Martinen ile yaptýðý orkestra þefliði çalýþmalarýna daha sonra Ecole Normale de Musique'de Pierre Dervaux ile devam etti; Pierre Boulez ve Kiril Kondrashin'in "Master-Class'larýna katýldý. Ayrýca, Pierre Pontier ile piyano eþlikçiliði, Nadia Boulanger ve Pierre Petit ile kompozisyon çalýþtý. Ecole Normale de Musique'den 1975 yýlýnda mezun olduktan sonra, ertesi yýl Türkiye'ye dönerek Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra þefliðine atanan Erol Erdinç, 1983'te Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý Birinci Þefi olarak görev yapmaya baþlamýþtýr.

Çalýþmalarýný çok yoðun bir tempoda sürdüren sanatçý, kendi orkestrasý ile verdiði konserlerin, yurtiçi ve yurtdýþý turnelerinin yaný sýra Fransa, Çekoslovakya, Rusya, Portekiz, Ýtalya, Brezilya, Arjantin, ABD ve Kanada gibi muhtelif ülkelerde konuk þef olarak yönettiði konserlerde eleþtirmenlerin de beðenisini ve övgülerini kazanmýþ, bu arada ki kez.1986 ve 1988 yýllarýnda Kanada Uluslararasý Yarýþmasýna jüri üyesi olarak davet edilmiþtir.

Erdinç'in çok yönlü müzik faaliyetleri arasýnda yapýmcý olarak üstlendiði radyo programlarý, ayrýca müziðin deðiþik yönlerini, türlerini ve formlarýný ele alan, bizzat hazýrladýðý ve sunduðu, baþarýlý televizyon programlarý da bulunmaktadýr.

Orkestra þefi, piyanist ve besteci olarak sürdürdüðü bu yoðun faaliyetleri arasýnda Erdinç'in pedagojik hizmetleri de yapýcý, somut ve verimli sonuçlar saðlamaktadýr. Üç yýldan beri Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Doçent olarak yaptýðý çalýþmalarda, genç yetenekleri teþvik ederek kurduðu ve yetiþtirdiði Üniversite Senfoni Orkestrasý kýsa zamanda Ýstanbul kentinin müzik hayatýna deðerli katkýlarda bulunan ve profesyonel solistlere de eþlik edebilen bir sanat topluluðu düzeyine ulaþmýþtýr.

1994 yýlýndan beri Brasilia National Senfoni Orkestrasýnýn da misafir þefliðini yapan Erdinç, plak çalýþmalarý da yapmakta olup son olarak St. Petersburg Filarmoni Orkestrasý ile Rimski-Korsakov'un "Þehrazad"ýný CD yapmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Erol Erdinç", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/254/Erol_Erdinç.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com