Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Cem Duruöz

Soloist Introduction

Cem Duruöz

"Mükemmel sahne kontrolü virtüöz tekniðini ve müzikal zarif yorumunu bütünlemektedir." Grammy ödülü sahibi Sharon Isbin'in bu sözleri Cem Duruöz'ün yorumculardan ve eleþtirmenlerden aldýðý övgülerden sadece birisidir.

Haziran 2008'de Ýngiltere'de yayýnlanan Klasik Gitar dergisinin kapaðýnda yer almýþ, dergi tarafýndan "olaðanüstü yetenekli bir yorumcu" ve "gitar repertuarýna yeni eserlerle damgasýný vurmuþ bir kültür elçisi" olarak nitelendirilmiþtir.

Canlý Konser bölümünde American Record Guide dergisi þöyle yazmýþtýr: "Kusursuz klasik tekniði, renklerin derinliði, uzun akýcý çizgiler, temiz yorum ve saðlam ritmik stili tüm seyircilerin tamamen deðiþik bir þekilde dinlemesini saðladý. Kusursuz bir sessizlikte seyircinin deðiþim geçirdiðini hissettim."

Gitarist Duruöz dünyanýn dört kýtasýnda Arjantin, Brezilya, Peru, Bolivya, Japonya, Fransa, Yunanistan, Bosna, Ýspanya, Sýrbistan, Kosova, Polonya, Meksika, gibi ülkelerde, Türkiye ve ABD'nin birçok þehirlerinde düzenli olarak konserler vermektedir.

New York Carnegie Hall'da Türkiye'de Gitar adlý resitali, CSO, ADSO ve diðer orkestralarla solist olarak Aranjuez Konçertosu yorumu, Ýstanbul Festivali'ndeki Fransýz Barok konseri, Saraybosna'daki Baščaršijske Noći Polonya'daki Gliwice, Ispanya'da Semana International de Guitarra Festivallerindeki resitalleri ve ABD'de David Hahn'in kendisi için yazdigi Anadolu Koncertosu'nu Round Top Gitar Festivali'nde ilk seslendiriþi yakin geçmiþteki konserlerinden bazýlarýdýr.

2008-2009 sezonu, LACCS tarafýndan Purcell Room'da düzenlenen Ýngiltere'deki ilk resitalini, Minnesota Gitar Derneði, Buenos Aires'te Circulo Guitarrístico ve Istanbul'da CRR'deki resitallerini, Türk motifleri içeren Anadolu Gitar Konçertosu'nun ODTU Doðuþ Senfoni Orkestrasý ile Ankara'da ilk seslendiriliþini içermektedir.

Çok yönlü bir müzisyen olan Cem Duruöz, bandoneón ustasý Raul Jaurena, gambacý John Dornenburg, ve soprano Camille Zamora gibi müzisyenlerle iþbirliði yapmakta, birçok orkestra ile solist olarak Rodrigo'nun Aranjuez ve Piazzolla'nýn gitar bandoneón konçertolarý da dâhil birçok konçertoyu seslendirmektedir.

Cem Duruöz þu ana kadar övgülerle karþýlanan üç solo CD kayýt etmiþtir: Marais'nin Fransýz Baroðu eserlerini içeren“Pièces de Viole”(Centaur Records), “Gitar Ýçin Çaðdaþ Müzik”(Centaur Records) ve ADA-Müzik tarafýndan çýkartýlmýþ olan en yeni solo albümü Desde el Alma - Tango Classics (Tango Klasikleri). Bu albüm, Arjantinli eleþtirmenler tarafýndan "Bir þaheser" olarak nitelendirilmiþtir.

Albümde milonga, vals gibi çeþitli tango usulleri ve 20. yüzyýlýn efsanevi geleneksel tango orkestralarýnýn müziðinin solo gitar ile yorumunu içermektedir. CD ile ilgili olarak CCGS Dergisi þöyle yazmýþtýr: “Zengin ses tonu ve her notanýn ve ritmin mükemmelliði bu kayýtta harika olarak yakalanmýþtýr.”

Ankara'da doðmuþ olan gitarist Cem Duruöz çalýþmalarýna Safa Gürbüz ile baþladýktan sonra Ahmet Kanneci ile devam etmiþ 17 yaþýnda Ýstanbul'da Türkiye Birinci Ulusal Klasik Gitar Yarýþmasý'nda birincilik ödülünü almýþtýr.

Daha sonra John Duarte, Oscar Ghiglia ve Eliot Fisk in mastýr sýnýflarýna Ýtalyan ve Ýngiliz hükümetleri burslarý alarak katilmiþ, Master diplomasýný San Francisco Konservatuarý'nda aldýktan sonra New York'ta Juilliard Müzik Okulu'nda Sharon Isbin ile çalýþarak lisansüstü eðitimini tamamlamýþtýr. Bir eðitmen olarak Cem Duruöz ABD'de Wesleyan Üniversitesi'nde gitar hocasýdýr ve uluslararasý master sýnýflarýnda devamlý ders vermektedir.
I suggest, you'll like this:
Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Cem Duruöz", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/224/Cem_Duruöz.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com