Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Xenia Akeynikova

Soloist Introduction

Xenia Akeynikova

Keman virtüözü Xenia Akeynikova 1978 yýlýnda Budapeþte'de doðdu. Eðitimine 5 yaþýndayken, Moskova'da bulunan Gnessin Özel Müzik Okulu'nda önce Natalya Fikhtengoltz'un, daha sonra da Tatyana Berkul'un sýnýflarýna katýlarak baþladý.

2002 yýlýnda Moskova Çaykovski Konservatuvarý'ndan mezun oldu ve 2004 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýný, seçkin kemancý Prof. Eduard Grach'in eðitiminde tamamladý. 14 yaþýndayken Litvanya'da düzenlenen Dvarionas Uluslararasý Gençlik Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazandý.

1996 yýlýnda Ýngiltere'nin Tunbridge Wells kentinde düzenlenen müzik yarýþmasýnda ödüle layýk görüldü ve 1998 yýlýnda Almanya'nýn Kloster Schonthal kentinde düzenlenen Uluslararasý Müzik Yarýþmasý'nda özel virtüözlük ödülünü kazandý. 2002 yýlýnda Yampolski'deki uluslararasý Müzik Yarýþmasý'ndan Gümüþ Ödül aldý.

Akeynikova, Vladimir Spivakov (1994) ve Nikolay Petrov (1998) Uluslararasý Yardým Fonlarý'ndan burs aldý. Fransa'da Müzikal Haftalarý Festivali (2000), Ýsviçre'de Sion-Valais (2004), Ýsrail'de Keshet-Eilon (2001-02), Budva Tiyatrosu, Karadað'da Kotor-Art (2003-04-05), Rusya'da Planet Stars (2002) ve Rus Kýþý gibi Avrupa'nýn bir çok seçkin festivaline ve uluslararasý ustalýk kurslarýna katýldý.

Hýrvatistan, Makedonya, Sýrbistan-Karadað, Kýbrýs, Çin ve Vietnam'da düzenlenen Rusya Kültür Günleri'ne katýldý ve Rusya Federasyonu'nu Avusturya ve Ürdün'de UNESCO için temsil etti.

1993 yýlýndan bu yana Avusturya, Çin, Hýrvatistan, Kýbrýs, Fransa, Almanya, Japonya, Ürdün, Makedonya, Meksika, Sýrbistan-Karadað, Ýsviçre, Ýngiltere, Vietnam ve Rusya gibi ülkelerde baþarýlý turneler gerçekleþtiren sanatçý çok sayýda prestijli sahnede solist olarak, S. Mintz, V. Danchenko, R. Shnaider, F. Andreewski, Y. Kless, I. Hendel, V. Dudarova, E. Grach, V. Ponkin, A. Vedernikov, M. Gorenshtein, I. Golan. N. Petrov ve V. Spivakov gibi çok önemli müzisyenlerle konserler vermiþtir.

1997 yýlýndan beri Moskova Devlet Filarmoni Orkestrasý'nýn solist sanatçýsýdýr. Kemancýnýn geniþ repertuvarý, barok ve klasik eserlerden, modern ve caz bestelerine kadar uzanýr. Akeynikova'nýn performans tarzý teknik olarak, özgürlükle yorumu parlak bir biçimde kombine eder ve Rusya keman okulunun gelenekselliðinde þekillenir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Xenia Akeynikova", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/223/Xenia_Akeynikova.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com