Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak, Slav Dansý Op. 46

Review of the Work

Süreleri üç ile yedi dakika arasýnda deðiþen Slav Danslarý Furiant, Sýrp, Polka, Mazurka, Polonez, Sousedka, Skocna ve Kolo gibi adlar taþýr.

Furiant 3/4'lük ölçüde, vurgulamasý çarpýcý biçimde deðiþen bir külhanbeyi dansýdýr. Dvorak'ýn kullandýðý Sýrp Dansý ise 2/4'lük ölçüde, romantik ve hüzünlü karaktei çek Dumka'sýný andýran, noktürne benzeyen bir danstýr.

Polka 2/4'lük ölçüde, Orta Avrupa'ya da yayýlarak sosyete tarafýndan benimsenen,aslýnda 1830'larda Anna Clezak adlý bir Çek kýzý tarafýndan keþfedilen bir Slav dansýdýr; Dupak, 4/8'lik ölçüde, aðýr ve hýzlý karþýt bölmeli Spacirka, Madera ve Okroczak gibi farklý þekilleri de vardýr.

Mazurka'da 3/4'lük ölçüde bir Polonya halk dansý olmasýna karþýn Orta Avrupa'ya da yayýlmýþtýr. Polonez ise yine 3/4'lük ölçüde bir Polonya saray dansýdýr. Sousedka 3/4'lük ölçüde, fazla kontrast yaratmayan, ulusal bir Çek valsidir; Ukrayna'da da benzeri vardýr.

Skocna ise 2/4'lük ölçüde, sýçrayýþlarla, halka þeklinde oynanan bir Çek dansýdýr. Onun yine 2/4'lük ölçüde, þiirsel orta bölmeli Slovak versiyonu ise Odzemek adýný taþýr. Kolo (ya da Sribske)ise 2/4'lük ölçüde ulusal bir Sýrp dansýdýr; halka (rond) þeklinde, atletik gösterilerle dans edilir.
I suggest, you'll like this:
Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Antonin Dvorak


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Antonin Dvorak, Slav Dansý Op. 46", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/221/Antonin_Dvorak_Slav_Dansý_Op_46.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com