Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Robert Bokor

Conductor Introduction

Makedonya doðumlu, müzik ile erken yaþta iç içe olan Robert Bokor çok genç yaþta keman için olaðanüstü yetenek gösterdi. Hemen Belgrad Mokranjac Müzik Okulu'na alýndý ve keman çalýþmalarýna baþladý. Kýsa bir süre içinde, sayýsýz ödüller ve yarýþmalar kazanmak için birçok yarýþmaya katýldý ayný zaman da birçok televizyon ve radyo programlarýna katýlmýþtýr. Belgrad Müzik Akademisinden mezun olduktan sonra solo, oda müziði, þeflik ve bunun gibi birçok imkânýn kendisine kapý açtýðý Ýsviçre'ye yerleþmiþtir.

Hem kemancý hem orkestra þefi olan Robert Bokor ilk konserini 11 yaþýnda Belgrad Filarmoni Orkestrasý ile verdi. O zamandan bu yana bir kemancý olarak kariyerini geliþtirmiþtir. Performanslarý Avrupa'da büyük konser salonlarýný ve Ýsrail, Amerika Birleþik Devletleri, Güney Amerika ve Asya gibi dünyanýn her kýtasýný kapsar.

Belgrad Filarmoni gibi birçok orkestra ile iþbirliði içinde çalýþmýþtýr. Budapeþte Senfoni Orkestrasý, Romanya Ulusal Radyosu, Roma Senfoni Orkestrasý, Ren Devlet Filarmoni Orkestrasý, St. Gallen Senfoni Orkestrasý, Liechtenstein Senfoni Orkestrasý, Koszalin Filarmoni, Wroclaw Filarmoni, Israel Sinfonietta, Lancaster Senfoni ve Avusturya Arpeggione Oda Orkestrasý bunlardan bazýlarýdýr.

Günümüzde Robert Bokor Belgrad Filarmoni Orkestrasý'nýn müzik direktörlüðünü yapmaktadýr ve Avusturya Arpeggione Oda Orkestrasý ile çalýþmalar yapmaktadýr.

Geçen sezon, M. Rozsa'nýn keman konçertosunun Budapeþte'de ilk kez seslendiriliþi ve Benjamin Britten'ýn keman konçertosunun (Wroclaw) Vratislav'da Lutoslawski Filarmoni ile seslendirilmesi gibi ilkleri gerçekleþtirmiþtir. Bu sezon Robert Bokor, Budapeþte'nin MAV Senfoni Orkestrasý'na dönmüþtür.

2010 yaz aylarýnda Ýsviçre'de, Erlach Müzik Festivali'nde oda müziði seri konserleri gerçekleþtirecektir. Büyük bir üslup çeþitliliðinin aranan bir sanatçýsý olarak, kendisine adanmýþ yeni eserlerin dünyada ilk seslendiriliþini ve yaptýðý birçok modern müzik konseri ile çaðdaþ müziðin güçlü bir savunucusu olmuþtur.

Ayný zaman da aktif ve tutkulu bir öðretmen olan Robert Bokor 1998 ile 2004 yýllarý arasýnda St. Gallen Müzik Akademisi öðretim üyesi oldu, 2005-2010 yýllarý arasýnda St. Gallen Gençlik Senfoni Orkestrasýnýn çalýþmalarýný ve þefliðini yaptý. 2007 yýlýndan bu yana, 2007 yýlýndan bu yana, St. Gallen Üniversitesi, Kantonal Okulu'nda öðretim görevlisidir.

Sanatçýnýn kullandýðý enstrüman 1749 yýlý Pietro Bagatella yapýmýdýr. Alternatif olarak, çaðdaþ keman yapýmcýsý Dejan Blagojeviç tarafýndan yapýlmýþ olan bir Guarneri kopyasý üzerinde performans göstermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Robert Bokor", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/219/Robert_Bokor.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com