Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Hande Özyürek

Soloist Introduction

Hande Özyürek

15. Uluslararasý Müzik Yarýþmasý birincisi Hande Özyürek, on bir yaþýnda ilk keman derslerine baþladý. Mimar Sinan Üniversitesi'ne baðlý Devlet Konservatuvan'nda Prof. Çiðdem Ýyicil'den keman, Prof. Cengiz Tanç'tan kompozisyon dersleri aldý ve on dokuz yaþýnda, birincilikle mezun oldu.

Çalýþmalarýný, Türk Eðitim Vakfý'ndan kazandýðý bursla, Almanya'da, Prof. Lukas David ve Tim Vogler'le sürdürdü ve Detmold Müzik Akademisi'nden çok iyi derece ile mezun oldu. Ünlü solistler Prof. Antje Weithaas ve Prof. Joshua Epstein'ýn rehberliðinde devam ettiði solistlik sýnýfýný üstün baþarý ile bitirdi.

Hande Özyürek, "Sedat - Güzin Gürel Kültür ve Sanat Vakfý Baþarý Ödülü (Ýstanbul, 1995), Genç Yorumcular Baþarý Ödülü "Förderpreis", (Lüdenscheid, Almanya, 1996) ve British Council "Yýlýn Genç Müzisyeni" (1999) ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazanmýþtýr.

Uluslararasý yarýþmalara katýlmýþ, Ýtalya - San Bartolomeo'da (2001'de keman, 2003'te oda müziði dalýnda) ikincilik ödülleri almýþ, Ýtalya'nýn Finale Ligure þehrinde yapýlan "Palma d'Oro" müzik yarýþmasýnda, 2003 yýlýnda keman dalýnda verilen tek ödüle layýk görülmüþtür. 2003 yýlýnda Junior Chamber International tarafýndan yapýlan elemeleri kazanarak Kültürel Baþarý Ödülü'nü almýþtýr.

16 yaþýnda orkestra eþliðinde ilk solo konserini veren Hande Özyürek, Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, Ýtalya ve Türkiye'de verdiði konserlerde Viyana Bosendorter Saal, Viyana Musikverein, Münih Filarmoni, Berlin Filarmoni, Bayern Radyosu, Stuttgart Liederhalle gibi ünlü konser salonlarýnda solo konserler vermiþ, Brüksel Filarmoni Orkestrasý, SudWest Deutsche Philharmonie, Plovdiv Filarmoni Bulgaristan, Mozart Senfoni Orkestrasý (Almanya), Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Çukurova Devlet Senfoni orkestrasý gibi orkestralarýn yaný sýra pek çok oda orkestrasý (Milli Reasürans, Borusan, Baþkent Akademik, Camerata Saygun) eþliðinde çalmýþtýr.

Katýldýðý Uluslararasý Müzik Festivalleri þöyle sýralanabilir: Bach Festivali (Maraton), Villingen-Schwellingen Müzik Festivali, Ankara Müzik Festivali, Ýstanbul Müzik Festivali, Eskiþehir Müzik Festivali.

2007 yýlýnýn "Saygun Yýlý" olmasý nedeniyle Kalan Müzik imzasýyla çýkardýðý "Saygun'la Yüz Yüze" (FACE to FACE with SAYGUN) albümü, ünlü bestecimiz Ahmed Adnan Saygun'un "komple" keman-piyano eserlerinin kaydedildiði ilk albümdür. Albümün özellikle Almanya'da gördüðü ilgi dolayýsýyla 2011 yýlýnda benzer bir albüm çalýþmasý için kayýtlar sürmektedir.

Uluslararasý Frankfurt Keman Müzik Günlerinde kazandýðý Özel ödülünü kazanan Özyürek, önümüzdeki yýl içinde Prag Filarmoni Orkestrasý île Erkin Konçerto'nun bir CD kaydý gerçekleþtirecek ve ayný Konçerto ile vereceði konserler dizisinde Avrupa'nýn önde gelen orkestralarýndan biri olan Münih Radyo Senfoni Orkestrasý'da bulunmaktadýr. Özyürek, bu konserde F. Chalo'nun 1886 Turin yapýmý kemaný ile çalmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Hande Özyürek", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/196/Hande_Özyürek.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com