Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Natalia Gutman

Solist Tanıtımı

Natalia Gutman

Rus viyolonselist Natalia Gutman ilk müzik eðitimini büyükbabasý Anisim Berlin ve Profesör Galina Kozolupova'dan, ardýndan son zamanlarýn ünlü müzisyenleri viyolonselist Mstislav Rostropovich, piyanist Sviatoslay Richter ve kocasý viyolonselist Kagan'dan almýþtýr.

Maestro Richtr, Natalia Gutman'a olan hayranlýðýný, "... müziðin samimiyetinin vücut bulmuþ hali" sözleriyle ifade etmiþtir.

1967 yýlýnda, Natalia Gutman Münih ARD Yarýþmasýný kazanarak (2005 yýlýnda jüri üyesi olarak görev almýþtýr), uluslararasý kariyerine baþlangýç yapmýþtýr. O günden beri, Viyana ve Berlin Filarmoni, Londra Senfoni, Münih ve St. Petersburg Filarmoni, Amsterdam'daki Concertgebouw Orkestrasý gibi birçok orkestrayla, tüm kýtalarda performanslar sergilemiþtir.

Yer aldýðý festivaller arasýnda Salzburg Yaz Festivali Berliner ve Wiener Festwochen bulunmaktadýr. Natalia Gutman'ý beðenen birçok orkestra þefi arasýnda Wolfgang Sawallisch, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Bernhard Haitink, Yevgeny Svetlanov, Yuri Temirkanov, Sergiu Celibidache, Mstislav Roströpovich ve Kurt Masur gibi isimler bulunmaktadýr.

Natalia Gutman'ýn bir diðer ilgi alaný da, oda müziðidir. Düzenli müzisyen partnerleri arasýnda Martha Argerich ve Elisso Virsaladze, Yuri Bashmet, Alexei Lubimov, Sviatoslav Richter ve Oleg Kagan gibi müzisyenler bulunmaktadýr.

Çaðdaþ eserlerin birçoðunun prömiyerini yapmýþtýr; bu baðlamda Alfred Schnittke, bir sonatýný ve ilk Viyolonsel Konçertosunu ona ithaf etmiþtir. Bach'ýn tüm solo setleri, Gutman tarafýndan Moskova, Berlin, Münih, Madrid, Barselona ve diðer yerlerde sunulmuþtur.

2006 yýlýnda, Natalia Gutman, Robert Schumann'a ithafen viyolonsel konçertosunu Milan, Valencia, Köln, Londra. Taipei ve Floransa'da icra etmiþtir. Þostakoviç konçertolarýnýn biri (2006 senesinde 100. doðum gününün þerefine) Caracas, Tel Aviv, Monte Carlo, Varþova, Atina, Viyana Hollanda ve Fransa'da sunulmak üzere organizasyon yapýlmýþtýr (Bretagne'de, tek konserde iki eser sunmuþtur.

Paris'te, Filarmoni Orkestrasýyla birlikte, Lutoslawski konçertosunu sunmuþ ve Lille'de 2006 repertuarýný tamamlamak için Dutý1leux konserini vermiþtir.

2007 senesi Sevilla'da baþlamýþ, sanatçý Claudia Abbado ve Simon Bolivar Gençlik Orkestrasýyla birlikte, 2 Ocak'ta Iberoamericano festivalinde Schumann konçertosunu tekrar icra etmiþtir.

Ayrýca Lizbon, Ýstanbul, Boston, Montreal, Ýtalya, Hollanda, Tayvan, Mancnester, Almanya ve Ýsviçre'de de orkestra konserleri organize edilmiþtir. Ayrýca, Kolja Blacher ve Elisso Virsaladze'ye oluþturduðu Trionun (Ýspanya, Lüksemburg ve Almanya) yaný sýra, Elisso Virsaladze'yle de birçok oda müziði turnesine çýkmýþtýr (Ýspanya, Belçika, Ýtalya ve Almanya).

2008 senesinde, Yuri Bashmet, Viktor Tretjakov ve Vassily Lobanoy'la birlikte yaptýðý baþka bir kuartet turnesi kapsamýnda birçok Avrupa þehri ziyaret etmiþtir.

RCA/BMG-Ariola için, Kraliyet Flarmoni Orkestrasý ve Yuri Temirkanov'la birlikte, Þostakoviç Konçertolarý 1 ve 2'yi kaydetmiþ ardýndan, Dvorak Viyolonsel Konçertosu için EMl'ya yaptýðý albüm sözleþmesi ve Wolfgang Sawallisch yönetiminde Philadelphia Orkestrasýyla yaptýðý diðer iþler gelmiþtir.

1992 yýlýnda, Kurt Masur yönetiminde, Londra Filarmoni ile birlikte Schumann ve Schnittke viyolonsel Konçertosu piyasaya sunulmuþtur. Natalia Gutman, özellikle Oleg Kagan'la ilgili müzisyenler grubuna ithaf edilmiþ küçük bir þirket olan Life Classics için birçok kayýt hazýrlamýþtýr.

Genç müzisyenlere kendini adayan Natalia Gutman, dünya çapýnda uzmanlýk dersleri vermektedir. Musikhochschule Stuttgart'ta uzun yýllar profesör olarak çalýþmýþ olup, öðretmenliðe halen Moskova'da devam etmektedir. Natalia Gutman, 1990 yýlýnda Oleg Kagan ile birlikte, Bavyera Alplerinde uluslararasý bir oda müziði festivali baþlatmýþtýr.

Kagan'ýn ölümünden sonra "Oleg Kagan Tagensee Müzik Festivali adý ile her yýl Temmuz ayý baþlarýnda yapýlan bu festivale uluslararasý alanda Tanýnmýþ sanatçýlar davet edilmektedir.

Mayýs 2005'te, Federal Almanya Baþkaný Köhler, Natalia Gutman'a en yüksek Alman niþaný olan "Bundesverdienstkreuz 1. Klasse"'yi vermiþ olup; 2006 senesinde sanatçý, Londra'da "Kraliyet Müzik Koleji akademisyenliðine" aday gösterilmiþtir.

Natalia Gutman, tarihi 1731'e kadar uzanan, Cremona þaheseri "Guarneri del Gesu" Viyolonsel çalmaktadýr ("Seacross Managemeru Ltd. Strings Unlimited" tarafýndan Bayan Gutman'a verilen oldukça cömert bir hediyedir).


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Natalia Gutman", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/199/Natalia_Gutman.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com