Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Bülent Evcil

Soloist Introduction

Dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafýndan kuþaðýnýn en iyi flütçüsü olarak tanýmlanan Bülent Evcil; 1980 yýlýnda MSÜ Devlet Konservatuvarýnda baþladýðý flüt eðitimini Brüksel Kraliyet Konservatuvarý ve Heidelberg-Mannheim Müzik Yüksek okuluyla tamamladý. 1992 yýlýnda Sir James Galway'in Dublin'de düzenlediði flüt seminerindeki "en iyi yorumcu" yarýþmasýnda kazandýðý ikincilik ödülü ona ünlü virtüozün ögrencisi olma fýrsatýný saðladý.

2000-2005 yýllarý arasýnda Ýstanbul Devlet Opera ve Balesinde flüt Grup Þefi olarak çalýþan sanatçý, halen Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý'nda Flüt Grup Þef Yardýmcýsý, Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý'nda Solo Flütçü ve ÝTÜ Müzik Ýleri Araþtýrmalar Bölümü Master programýnda da flüt ögretim görevlisi olarak çalýsmaktadýr. Evcil ayný zamanda uluslararasý orkestralarda solo flütçü ve 1. flütçü olarak yer almaktadýr.

Bunlar arasýnda; Lorin Maazel þefliði altýndaki Arturo Toscanini Filarmoni Orkestrasý (Ýtalya), Güney Amerika'nýn en iyi orkestrasý olan Sao Paulo Devlet Senfoni Orkestrasý (Brezilya) Ýtalyan Uluslararasý Senfoni Orkestrasý (Ýtalya), Murcia Devlet Senfoni Orkestrasý (Ýspanya) sayýlabilir.

Solist kariyerine de yurtiçi ve yurtdýþýnda yeraldýðý birçok seçkin konser ve uluslararasý müzik festivallerine aldýðý davetlerle devam etmektedir. Bunlar arasýnda; Amerikan Flütçüler Birliði (NFA) San-Diego Kaliforniya, Ýtalyan'nýn Milano kentindeki "Falaut" Festivali, Ýngiliz Flütçüler Birliði tarafýndan düzenlenen 5. Ýngiliz Flüt Festivalleri ve Krakow, Ýstanbul, Ankara, Eskiþehir Uluslararasý Müzik Festivalleri sayýlabilir.

Sanatçý 2004 yýlýnda J. Rodrigo'nun, otoritelerce dünyanýn en zor flüt konçertosu olarak adlandýrýlan "Concierto Pastoral" isimli eserin Türkiye'de ilk seslendiriliþini Ýstanbul, Adana ve Ýzmir Devlet Senfoni Orkestralarý eþliðinde gerçekleþtirmiþtir.

Flütün Türkiye'deki popülerliðini arttýrmayý ve sanatýyla Türkiye'yi dünyada en iyi þekilde temsil etmeyi kendine amaç edinmiþ olan sanatçý, Belçika Kraliyet sanat teþvik madalyasý sahibidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Bülent Evcil", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/180/Bülent_Evcil.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com