Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Alexander Walker

Soloist Introduction

Alexander Walker yakýn zaman da Royal Opera House'taki ilk çýkýþýný, Royal Ballet için "Fýndýkkýran" performanslarýný yöneterek gerçekleþtirmiþtir. Rus Devlet Senfoni Orkestrasý'na ikinci bir ziyaret; Dvorak Salonu'nda Prag Filarmonisi ile bir konser; ayrýca Rudolfinum ve B-A-C-H Rus Solistler Orkestrasý ile konserler de son zamanlardaki diðer performanslarýdýr.

Belgrad Filarmonisi, Kuzey Macar Senfoni Orkestrasý ve Makedonya Filarmonisi ile konserler yönetmiþ; Polonya ile Büyük Britanya ve Kuzey Ýrlanda'daki orkestralarla çalýþmýþ; Kraliçe Elizabeth Salonu'nda, Chelsea Opera Grubu için A Life for the Tsar'ý yönetmiþtir.

Covent Garden'daki Royal Opera House'ta devamlý olarak çalýþmýþ; ayrýca Royal Ballet ile Bolshoi ve Mariinsky Operalarý'na, New York'taki Metropolitan Operasý'na ve Uzak Doðu'ya turnelere çýkmýþtýr. 1999'dan beri, Rusya'daki Voronezh Devlet Senfoni Orkestrasý'nda baþ konuk yönetmen olmuþtur.

Londra'daki Bristol Üniversitesi ve GSMD deki eðitim çalýþmalarýndan sonra, Alexander Walker iki senesini St. Petersburg Konservatuvarý'nda efsanevi Ýlya Musin ile orkestra þefliði çalýþarak geçirdi. 1998 yýlýnda BBC televizyon kanalýnda BBC Filarmoni Orkestrasý'nýn þefliðini yaparak, BBC Genç Orkestra Þefliði Yarýþmasý'nýn finaline katýlmasý için seçildi.

Alexander Walker'ýn Avrupa'da devamlý konuk yönetmen olduðu orkestralar arasýnda: Lappeenranta ve Mikkeli Kent Orkestrasý (Finlandiya); Wroclaw Filarmoni Salonu'ndaki Lublin Filarmoni Orkestrasý, Filarmoni Dolnowska, Kielce Devlet Filarmonisi, Sudettic Devlet Senfoni Orkestrasý (Polonya); ve Vestyjsk Senfoni Orkestrasý (Danimarka) bulunmaktadýr.

Büyük Britanya ve Kuzey Ýrlanda'da yönettiði orkestralar arasýnda New Queen's Hall Orkestrasý, Londra Rus Oda Müziði Orkestrasý ve Londra Filarmoni Gençlik Orkestrasý da bulunmaktadýr.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði'ndeki yoðun konser faaliyetleri Walker'ýn, aralarýnda Belarus Ulusal Filarmoni Orkestrasý' nýn da olduðu, ulusal radyo ve televizyonda yayýnlanan birçok orkestranýn þefliðini yapmasýný saðladý. Andrei Petrov, Vladislav Uspensky ve Yuri Falik gibi bestecilerin bazý eserlerinin ilk seslendiriliþlerini gerçekleþtirmiþtir.

Orta ve Doðu Avrupa romantizmi ile yirminci yüz yýl senfonik geleneðin yanýnda, Alexander Walker 'ýn opera ve baleye karþý özel bir sevgisi de vardýr. Covent Garden'daki Royal Opera House'ta; Cinderella, Giselle, Romeo and Juliet, Swan Lake ve Manon'un sahneye konulmasýnda yardýmcý oldu.

Odessa'daki Ukrayna Ulusal Opera için La Traviata ve Swan Lake; Ýngiliz Turne Operasý için Die Zauberföte; Londra Kent Operasý ve Crystal Clear Opera için Madama Butterfly; Avrupa Oda Müziði Operasý için Die Fledermaus; Dartington Festival Operasý için Ariadne auf Naxos; ve St. Petersburg'daki Rimsky-Korsakov Devlet Operasý ile Opera Box için, hem turnede, hem de Cannizaro Park Festivali'nde Le nozze di Figaro'yu yönetmiþtir.

Swansea Grand Theatre'da Alan Hoddinott'un Tower adlý eserinde birinci þeflik görevini üstlenmiþti. Ýki sene Galler'de Müzik Direktörlüðü'nü yaptýðý Opera Okulu için, Die Zauberflöte ve Carmen eserlerinin þefliðini yapmýþtýr.

Ayný zamanda, Stephen Storace'ýn yazdýðý The Comedy of Errors adlý eserinin Bampton Klasik Operasý tarafýndan yapýlan prodüksiyonu da yönetmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Alexander Walker", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/174/Alexander_Walker.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com