Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Nezih Seçkin

Conductor Introduction

Nezih Seçkin

Halen Almanya'da Lüneburg Operasýnýn 1. Orkestra þefi olan Nezih Seçkin Bandýrma'da doðdu. 5 yaþýnda müziðe baþladý. 17 yaþýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'nýn yüksek bölümünden Mithat Fenmen'in öðrencisi olarak pekiyi derece ile mezun oldu. Ayný yýl Viyana Müzik Akademisi'nin piyano ve orkestra þefliði bölümlerini kazanarak her iki bölümü de 4 yýl içinde bitirerek diploma aldý.

Piyano Bölümünde Dieter Weber ve Noel Flores ile çalýþtý. Orkestra þefliðinde ise Karl Osterreicher ile çalýþtý. Almanya'da Celibidache'nin kurslarýna katýldý. Leningrad'da Ýlya Musin ile çalýþtý. Ünlü Rus þeflerinin hocasý olan Musin Seçkin'e özel bir ilgi gösterdi.

Ayrýca Türkiye'de Zarife Ýsmailova ile de çalýþmalar yapan Seçkin, Viyana'da piyanist olarak Mozart yorumu ile övgü alýrken, Macaristan'da yönettiði Haydn senfonilerindeki yorumu ile Macar basýnýndan büyük övgü aldý. Almanya'da 16 yýl süreyle Lüneburg, Roblens, Hildesheim, Dortmund Operalarýnda görev yaptý.

Koblenz'de Ren Filarmoni, Dortmund'da Dortmund Filarmoni gibi, bu þehirlerin orkestralarý ile sayýsýz Opera, Operet, Müzikal, Bale, Konser ve Turneler yönetti. Lübeck Operasý'nda misafir þef olarak temsil yönetti. Dortmund Filarmoni Orkestrasý ile Beethoven'in 3. ve 5. piyano konçertolarýný çaldý. Recklinghausen Senfoni Orkestrasý ile Beethoven Korolu Fantezi'yi seslendirdi.

Ayrýca Dortmund Enstrüman Cemiyeti Senfonik Orkestrasýnda 4 yýl müzik direktörlüðü yaptý. Bu orkestra ile çeþitli senfonik konserler yönetti. Polonya, Macaristan ve Hollanda orkestralarý ile Almanya, Ýsviçre, Hollanda, Belçika ve Danimarka'da sayýsýz turneler yönetti.

Amerika, Romanya ve Slovakya'da konuk þef olarak bulundu. Sanatçý Adana, Bursa, Antalya, ve Eskiþehir Senfoni Orkestralarýný yönetti. Efes ve Aspendos Festivallerinde görev aldý. Mersin ve Ýzmir Operalarýnda müzik direktörlüðü yaptý.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Nezih Seçkin", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/157/Nezih_Seçkin.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com