Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Valfrido Ferrari

Soloist Introduction

Valfrido Ferrari

Valfrido Ferrari müzik kariyerine Ýsviçre'de baþlamýþtý. Küçük yaþtan itibaren yeteneði halk tarafýndan büyük beðeni topladý. Anavatanýna dönerek Angelo Schirinzi'nin piyano sýnýfýndan en yüksek notlar ve takdir belgesi ile mezun olduktan sonra Michele Marvulli'nin öðrencisi olarak yüksek lisansýný tamamladý. Nino Rota tarafýndan da takdir gören Ferrari, Bari'deki Niccolo Piccinni Konservatuvarý'nda Piyano ana sanat dalý baþkaný olarak görevine baþlamýþtýr.

Daha sonra yurt içi ve yurt dýþýnda bir çok ustalýk sýnýfý vermiþtir. Bunlarýn arasýnda Pescara Müzik Akademisi'ndeki piyano düolarý için mükemmelleþtirme kurslarý, sanat yönetmeni ve piyano doçentliði, koro þefliði, Antonio Vivaldi Akademisi'nde þefliðe baþlangýç dersleri bulunmaktadýr. Þancýlar için düzenli olarak repertuar geliþtirme kurslarý vermektedir. Bir çok ünlü müzisyenle ikili, üçlü, dörtlü ve beþli oda müziði konserleri vermiþtir.

Gianna Valente ile yurt içi ve yurt dýþýnda Mozart, Clementi, Debussy, Beethoven, Ravel ve Brahms'ýn iki piyano eserlerini seslendirmiþlerdir. Donato Renzetti'nin yönlendirmesiyle son yýllarda kariyerini orkestra þefliðine yönlendirmiþtir.

Taranto, Alessandria, Belgrado, Casagrende, Franz Liszt ve daha bir çok Ýtalya ve yurt dýþý ödülün sahibi olmuþ ve radyo televizyon kaydýnda bulunmuþtur. Ýsviçre, Yugoslavya, Romanya, Avusturya, Fransa, Almanya, Güney Kore, Ýrlanda gibi ülkelerde önemli orkestralarla konserler vermiþtir.

Çeþitli orkestralara orkestra þefi veya solist-orkestra þefi olarak davet edilen Ferrari; Bari Senfoni Orkestrasý, Napoli'deki Rai Senfoni Orkestrasý, Lecce Senfoni Orkestrasý, Belgrad Senfoni Orkestrasý, Romanya'daki Timisoara Senfoni Orkestrasý ve daha bir çok prestijli orkestra þefinin yönetimindeki orkestralarla konserler vermiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Valfrido Ferrari", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/137/Valfrido_Ferrari.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com