Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Symphony No. 6 Op. 68 F Major "Pastoral"

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1808, Viyana. "Altýncý Senfoni" yi doðru anlamak da yanlýþ anlayýp yorumlamak da çok kolaydýr. Ludwig van Beethoven'ýn herhangi bir yanýltýyý ve eserin sadece doða seslerinin taklidi olabileceði konusunda belirecek yargýlarý önceden önlemek amacýyla bazý açýklamalarý gerekli gördüðü bilinir. Bu açýklamalarýn en tanýnmýþý þudur:

"Kýr yaþamý konusunda fikir sahibi olanlar baþlýklara bakmadan yazarýn ne istediðini sezebilirler. Ve yapýtýn gerçek anlamda resimden çok bu yaþamýn izlenimlerini taþýdýðýný da anlarlar. Pastoral Senfoni resim deðildir. Kýr ve doðanýn insanlara verdiði eriþilmez zevkin, kýrda uyanan duygularýn anlatýmýdýr."

Bestecinin doðaya olan sevgi ve düþkünlüðü onun pek bilinen özellikleri arasýndadýr. Büyük kentten sýk sýk kaçarak köylere sýðýnýþý nerede olursa olsun yaptýðý uzun sabah yürüyüþleri, mektuplarýnda sýk sýk doðaya baðlýlýðýndan bahsediþi ve "Ben bir aðacý bir insandan çok severim" deyiþi bu eðilimin belirtisidir.

"Pastoral Senfoni" pek çok kimse tarafýndan bir programlý yapýt sanýlýr. Bu yanýltý bestecinin bölümlere yazdýðý baþlýklardan doðar. Oysa, Beethoven'ýn izlenimleri yansýtan müziðinde gereksiz kalan bu baþlýklarý "mutlak müziði" savunmakta kararlý bazý tutuculara karþý yazdýðý sanýlýr.


Bölümler

Senfoni beþ bölümdür:

I. Allegro ma non troppo - Kýra ulaþýldýðýnda uyanan mutlu izlenimler
II. Andante molto mosso - Dere sahnesi
III. Allegro - Köylülerin neþeli toplantýsý
IV. Allegro - Fýrtýna, yaðmur
V. Allegretto - Fýrtýnadan sonra duyulan mutluluk ve þükran duygularý


Birinci bölüm (Allegro ma non troppo - Kýra ulaþýldýðýnda uyanan mutlu izlenimler), baþlýca üç sakin, tatlý, huzur verici tema ile iþlenmiþtir. Ýlk tema bu ögenin önemlisidir ve pastoral anlamda en etkili olanýdýr.

Ýkinci bölüm (Andante molto mosso - Dere sahnesi). Ancak doða sevgisinin verebileceði bir diðer huzur dokusu. Çevrede kýr ve orman kuþlarýnýn ötüþleri.

Üçüncü bölüm (Allegro - Köylülerin neþeli toplantýsý). Köy alanýnda toplanmýþ çiftler köy bandosu eþliðinde dans etmekte, tatlý bir dans melodisi yansýmaktadýr. Ritm birden deðiþir, çabuk ve kuþkulu bir karakter alýr. Hava bozmakta, gri renkli bulutlar göðü kaplamaktadýr.

Dördüncü bölüm (Allegro - Fýrtýna, yaðmur). Hava bozmuþ, yaz yaðmuru, fýrtýna, þimþek ve gök gürültüsü arasýnda boþanmýþtýr. Timpani, pikolo flüt ve trombonlar gürleyerek, haykýrarak, havanýn bu ürkütücü, korkutucu durumunu yansýtmaktadýr.

Beþinci bölüm (Allegretto - Fýrtýnadan sonra duyulan mutluluk ve þükran duygularý). Fýrtýna geçmiþ, doða tekrar huzura kavuþmuþtur. Tatlý bir çoban þarkýsýnýn melodisi, birinci ve ikinci bölümlerin kýsa tekrarlarýna ulaþýr, senfoni tanrýsal bir sükun içinde biter.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Ludwig van Beethoven


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ludwig van Beethoven, Senfoni No. 6 Op. 68 Fa Major "Pastoral"", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/133/Ludwig_van_Beethoven_Senfoni_No_6_Op_68_Fa.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com