Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Rauf Abdullayev

Conductor Introduction

Rauf Abdullayev

Þef Rauf Abdullayev 1937 yýlýnda doðmuþtur. Üzeyir Hacýbeyov adlý Azerbaycan Devlet Konservatuarýný (1959) ve Leningrad Devlet Konservatuarýný þeflik dalýnda (1965) bitirmiþtir. 1965-84 yýllarýnda M.F. Ahundov adlý Azerbaycan Devlet Opera ve Balesinin baþ þefi, 70'li yýllarda Çaðdaþ Müzik Oda Orkestrasýnýn ve BaKaRa ansemblenin kurucularýndan biri, 1984'te Ü. Hacýbeyov adýna Azerbaycan Devlet Senfonik Orkestrasýnýn sanat danýþmaný ve baþ þefi, 1991-94 yýllarýnda Ankara Devlet Opera ve Balesinin sanat danýþmaný ve baþ þefi, uluslararasý önemli müzik festivallerinin ve etkinliklerinin katýlýmcýsý olmuþtur.

Bir çok ülkede (Rusya, Almanya, Hollanda, Ýsviçre, Fransa, Türkiye,...) ünlü topluluklara þeflik yapmýþtýr. Repertuarýna bir çok Batý Avrupa, Rus ve Azerbaycan bestekarlarýnýn eserleri dahildir. Profesör, Azerbaycanýn Halk sanatçýsý, Devlet ödülleri sahibidir. Azerbaycan'da çok deðerli "Þöhret" unvanýna layýk görülmüþtür.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Rauf Abdullayev", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/12/Rauf_Abdullayev.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com