Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Tarýk Sezer Aydýn

Soloist Introduction

Tarýk Sezer Aydýn

1987 doðumlu genç bir özel yetenek olan sanatçý 14 yaþýnda çalmaya baþladýðý korno üzerine profesyonel eðitimi Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarý'nda almýþtýr.

2008 yýlýnda konservatuvarda sýnýf atlamýþ, ve 2009 yýlýnda Kültür Bakanlýðý'nýn açtýðý sýnavda çok yüksek bir puanla birinci olarak kadroya giren en genç korno sanatçýsý olmuþtur. 60 kiþilik Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn en genç üyesidir çünkü ÝZDSO'nun Müdürü Kenan Gökkaya'nýn ifadesiyle "o bir yetenek"tir.

Tarýk Sezer Aydýn bir solist olarak en önemli ve ilk çýkýþý CSO'da 12 Mayýs 2009'da DEU'nden arkadaþý ve CSO korno sanatçýsý Cenk Þahin ile birlikte seslendirdiði "Genç Kuþak Solistleri Konseri"nde Antonio Rosetti'nin Ýki Korno için Konçerto'sudur.

Verdiði röportajlarda "Amacým Ýzmir'i ve ülkemi en iyi þekilde temsil etmek ve uluslararasý alanda adýmý duyurmak" diyen sanatçý bu hedefinin yolunda baþarýyla ilerlemeye devam ediyor.
I suggest, you'll like this:
Fazýl Say, Ýstanbul Senfonisi Op. 28

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Tarýk Sezer Aydýn", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/110/Tarýk_Sezer_Aydýn.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com