Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ulvi Cemal Erkin, Violin Konçertosu

Review of the Work

Ulvi Cemal Erkin, keman konçertosunu 1946'da bestelemeye baþlamýþ ve ertesi yýlýn baþlarýnda bitirmiþtir. Eser ilk defa 1947 Viyana Müzik Festivali'nde seslendirilecekti. Fakat solo keman partisini çalacak olan Ýtalyan kemancý Pina Carmirelli'nin sonradan vazgeçmesi yüzünden icra edilemedi.

Gene ayný yýl Prag'da yapýlan Müzik Festivalinde, Erkin birinci senfonisini yönetiyordu. Festivale iþtirak eden dünyaca tanýnmýþ kemancý Ricardo Odnoposof, Erkin'in keman konçertosu ile çok ilgilendi. Hatta beraberce çalýp üzerinde çalýþtýlar. Konçertonun resmen ilk seslendiriliþi ise 1949'da Ankara Devlet Operasý'nýn açýlýþ münasebetiyle yapýlan festivalde oldu. Solist Lico Amar idi...


Bölümler

Konçerto üç bölümden oluþur:

I. Sostenuto
II. Adagio
III. Allegro assai

Hemen her yapýtýnda olduðu gibi Erkin, la tonundaki keman konçertosuna da folklorumuzdan ve geleneksel Türk müziðinden renkler, ritimler katmýþtýr. Erkin'in eserlerinin çoðu gibi bu konçerto da Türk folklorundan esinlenerek yazýlmýþtýr.

Sonat biçimindeki birinci bölüm önce canlý, sonra lirik karakterde iki temadan oluþur Bölümün sonuna doðru besteci tarafýndan yazýlmýþ olan bir kadans yer alýr.

Lied biçimindeki aðýr ikinci bölüm geleneksel Türk müziðinin mistik havasý içinde geliþir.

Üçüncü bölümde halk müziðinden esinlenmiþ olan bestecinin yarattýðý tema 2/4'lük baþlayýp, 7/16'lýk bir Karadeniz havasýna dönüþür. Bölümün ortalarýnda yer alan ve Türk müziðinin önemli öðelerinden biri olan taksim geçidinde solist ile orkestra bir çeþit ikili yapar.

Erkinin en çok sevilen yapýtlarýndan biri olan bu konçerto Albert Markov tarafýndan Moskova'da kayda alýnmýþtýr.

Ýlk seslendiriliþi ise Ankara'da, 2 Nisan 1948'de solist Licco Amar, besteci
yönetimindeki Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde Büyük
Tiyatro'nun açýlýþ töreninde yapýlmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by Ulvi Cemal Erkin


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ulvi Cemal Erkin, Keman Konçertosu", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/108/Ulvi_Cemal_Erkin_Keman_Konçertosu.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com