Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Emre ÞenEmre Þen
5. Roma Uluslararasý Piyano Yarýþmasý birincilik ödülü Emre Þen'e Avrupa'da bir konser turnesi imkâný sunmuþ ve bu dönem Ýtalya basýný onu piyanonun "þeytanî meleði" olarak tanýmlamýþtýr. Piyano derslerine 13 yaþýnda Türkiye'de Prof. Nimet... Devamı >>

Eren Kuþtan
Keman virtüözü Eren Kuþtan 1985'te Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine, 4 yaþýnda piyano ile baþladý. 7 yaþýnda Prof. Ýlhan Baran'ýn 3 yýl süresince özel öðrencisi oldu. 1994'de Prof. Server Ganiev ile ilk keman derslerine baþladý. 1996'da... Devamı >>

Esen Kývrak
1977 yýlýnda Afyon'da doðan Esen Kývrak, keman eðitimine 1988 yýlýnda Ýzmir Devlet Konservatuarýnda Prof. Hazar Alapýnar ile baþladý. 1995 yýlýnda dünyanýn önde gelen müzik okullarýndan biri olan Viyana Müzik Akademisi'nde Prof. Josef... Devamı >>

Ethem Emre TamerEthem Emre Tamer
Ethem Emre Tamer 1969 yýlýnda Ankara'da doðdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Nuri Çeken ile keman çalýþmalarýna baþladý. Doç. Reyyan Yücelen-Baþaran'ýn keman ve Prof. Nuri Yücelen'in oda müziði sýnýfýndan 1990... Devamı >>

Ferhat Ali GökselFerhat Ali Göksel
1979 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Klarnet Sanatdalý'nda eðitimine baþladý, 1987'de lisans diplomasýný aldý. 1995 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýna baþlayýp 1998'de mezun oldu. 1982 yýlýnda Sofya'da yapýlan II. Uluslararasý... Devamı >>

Feza ÇetinFeza Çetin
1965 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Muammer Yeþil, Mustafa Toroslu ve Prof. Emel Çelebioðlu ile armoni, form bilgisi ve teori, Ayhan Yunkuþ ile klarinet çalýþmalarýna devam... Devamı >>

Frank WakelkampFrank Wakelkamp
Hollandalý viyolonselci Frank Wakelkamp Utrecht Konservatuarýnda Dmitri Ferschtman ve Maarten Mostert'in "modern" viyolonsel öðrencisiydi. Frans Brüggen, Heinrich Schiff ve Christophe Coin'in ustalýk sýnýflarýna katýldý. Viola de Hoog'un... Devamı >>

Galina PetrovaGalina Petrova
Piyanist Galina Petrova, keman virtüözü Maxim Fedatov'un tüm oda-müziði performanslarýnda, mükemmel bir iþbirliðiyle partneridir. Rusya'nýn Onuru Sanatçýlarýndan, Moskova Hukümet Ödülü Payesi sahibi (2003) ve Moskova Devlet Filarmonisi... Devamı >>

Greta MediniGreta Medini
1990 yýlýnda Vibo Valentia'da doðdu. Sekiz yaþýnda Vittorio Veneto "Rassegna M. Benvenuti", Valsesia Musica Uluslar arasý Keman Yarýþmasý, Vittorio Veneto Uluslararasý Keman Yarýþmasý ve Bruno Zanella Keman Yarýþmasý'nda bir çok ödül aldý.... Devamı >>

Gülru EnsariGülru Ensari
1987 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Gülru Ensari, piyano eðitimine 1993 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Doç. Nihan Yapalý'nýn öðrencisi olarak baþlamýþtýr. 1999 ve 2000 yýllarýnda Cemal Reþit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen... Devamı >>

<< Önceki  2  3  4  5  6  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com