Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 

Klasik Notlarý Sitesi Cepten Mobil Ýnternet ile Kullanýmý
20 Mart 2009'da açýlan Klasik Notlarý klasik müzik sitesi ilk günden itibaren mobil cep internet ile de kolay ve hýzlý kullanýlabilmektedir. Ýster WiFi ister 3G olsun, cep telefonunuz, cep bilgisayarýnýz veya iPod Touch gibi bir baþka mobil... Devamı >>

Medeniyetler Beþiðinde Klasik Müzik
Bulunduðumuz coðrafya, yüz yýllarca birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliði yapmýþ, ayný zamanda doðu ile batý arasýnda bir köprü olmuþtur. Adým baþý tarih, adým baþý geçmiþ medeniyetlerin izleri… Hititler, Romalýlar, Bizanslar; mescitler,... Devamı >>

Niçin Sanata Evet
Güncelliðini asla yitirmeyen, zamanlar-üstü kimi yazýlar vardýr; iþte, Sayýn Tamer Levent'in bu "Niçin? Sanata Evet" yazýsý da onlardan biri. Bu metni, 18 yýllýk bazý klasörlerimi düzenlerken kaðýtlar arasýndan kayýp önüme düþen bir broþürde... Devamı >>

Selam Verip Geçtiler
Güneþli kasým günü, köydeki evin balkonunda, Brahms'ýn o çok sevdiðim 4. Senfonisini dinliyorduk eþimle, -Kalýcý yapýt býrakanlar yaþýyor, dedim. Eþim onayladý bu sözümü. Brahms gerçekten yaþýyor muydu? Þu soru da kaçýnýlmaz... Devamı >>

Ses Aralýklarý
Piyano tuþ frekanslarýna göre ses aralýklarý: Soprano: C4 - C6 (261,626 - 1046,5 Hz) Mezzo-Soprano: A3 - A5 (220 - 880 Hz) Kontralto (Alto): F3 - F5 (174,6 - 698,456 Hz) Tenor: C3 - C5 (130,813 - 523,251 Hz) Bariton: G2 - G4 (97,998 -... Devamı >>

Sevda-Cenap And Müzik Vakfý Ulusal Beste Yarýþmasý Koþullarý
Sevda-Cenap And Müzik Vakfý (SCAMV) kuruluþunun 40. ile birlikte Uluslararasý Ankara Müzik Festivali'nin 30. yýldönümü kutlamak ve Türk beste daðarcýðýna yeni orkestra yapýtlarý kazandýrmak amacýyla ulusal bir beste yarýþmasý düzenliyor. 40.... Devamı >>

Türk Beþleri
Türk Beþleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk döneminde klasik batý müziðinde Türk unsurlara özgü ilk temelleri atan Türk Besteciler Akses, Anlar, Erkin, Rey ve Saygun'u betimleyen bir sözdür. Klasik Müzik'te Rusya'ya özgü sanatsal bir altyapý... Devamı >>

Þostakoviç Türkiye'deyken
Ünlü Rus besteci Þostakoviç, 1935 yýlýnda Türkiye'de konserler vermiþti. Cumhuriyet gazetesi bu müzisyenle ilgili izlenimleri, "Maruf Sovyet basý ve güzide bestekâr Þostakoviç, halk türkülerimizi çok beðeniyorlar" baþlýðý altýnda... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com