Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

George Gershwin, Küba Uvertürü

Eser Aklamas

Amerikalý besteci George Gershwin popüler caz stilini geleneksel senfonik biçimlerde kullanmasýyla tanýnýr. Asýl adý "Rumba" olan bu senfonik eserinde de Gershwin, Latin Amerika müziðinin stiliyle ve canlý ritmiyle caz dünyasýna getirdiði parýltýlarý yansýtmýþtýr.

Eseri Gershwin 1932 Þubatýnda Havana'da yaptýðý iki haftalýk bir tatilin etkileriyle ayný yýl Temmuz, Aðustos aylarýnda bestelemiþtir.

Uvertüre Karayip ritimleri, Küba'nýn yerli vurma çalgýlarý egemendir ve formu geleneksel A-B-A biçimindedir. Ana temasý Ignacio Pineiro'nun tanýnmýþ bir parçasý olan "Echale Salsita"'dan alýnmýþtýr.

Kýsa bir giriþten sonra ana tema bir Latin stili Ostinato (sürekli tekrarlanan bas figürü) ile duyurulur. Bu temayý hemen ardýndan daha lirik bir bölme takip eder. Bu bölmenin özelliði iki enstrüman veya iki grup arasýndaki diyaloglardan oluþmasýdýr.

Üçüncü ve son bölme hem kýsa bir geliþme bölmesini hem de birinci temaya dönüþü içerir. Eser kýsa, çýlgýn bir "coda" ile biter.
lginizi ekecek, neririm:
Ferit Tüzün, Çeþme Baþý

Nejat Baþeðmezler


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariGeorge Gershwin'in Eserlerinden Baka Bir rnek


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "George Gershwin, Küba Uvertürü", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/46/George_Gershwin_Küba_Uvertürü.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com