Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Gülru Ensari

Solist Tantm

Gülru Ensari

1987 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Gülru Ensari, piyano eðitimine 1993 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Doç. Nihan Yapalý'nýn öðrencisi olarak baþlamýþtýr. 1999 ve 2000 yýllarýnda Cemal Reþit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali haftasýnda çocuk yetenekler arasýnda yer almýþtýr.

2001 yýlýnda Prof. Leontina Margulis'in kursuna aktif olarak katýlmýþtýr. 2002 yýlýnda Ýstanbul Alman Konsolosluðunda J. S. Bach'ýn fa minör piyano konçertosunu seslendirmiþ, 2003 yýlýnda Avusturya Kültür Merkezi'nde Mustafa Nevzat Kültür Evi'nde, 2004 ve 2005 yýllarýnda Hollanda Konsolosluðunda resitaller vermiþtir. 2006 senesinde Turgut Reis D.Martin Festivali'nde oda müziði konseri vermiþ, Cemal Reþit Rey Konser Salonu'nda Orkestra Ýstanbul ile F. Chopin'in fa minör piyano konçertosunu seslendirmiþtir. 2007 senesinde Alman Büyükelçiliðinde solo ve oda müziði konserlerinin yaný sýra Caddebostan Kültür Merkezi'nde Ýstanbul Oda Orkestrasý ile J. Haydn'ýn re majör Konçertosu'nu seslendirmiþ ayný sene Almanya'da düzenlenen Bebersee Festivali'ne iki Türk bestecisinin triolarýný tanýtmak üzere gitmiþtir.

Bunun yaný sýra Ý.Ü.D.K.'da düzenlenen tüm seçme öðrenci konserlerinde yer almýþ, yurtiçi ve yurtdýþýnda solo konserler ve oda müziði konserleri vermiþtir. Ayrýca 2003 yýlýnda Ýstanbul'da Prof. Diane Andersen ile ayný yýl Salzburg'da Mozarteum Sommer Akademie'de Prof. Sergei Dorensky ile aktif olarak çalýþmýþ, 2004 ve 2005 yýllarýnda ise Prof. Andrei Diev'in ve Salzburg'da Mozarteum Sommer Akademie'de Prof. Vassily Lobanov'un kurslarýna aktif olarak katýlmýþtýr. 2005-2006 ve 2006–2007 sezonu içinde Ýþ Sanat'ta düzenlenen C. Saint – Saens'in Hayvanlar Karnavalý projesi içinde piyanist olarak yer almýþtýr.

Ýstanbul Alman Lisesi'nden ve Ý.Ü.D.K.'dan Prof. Meral Yapalý'nýn öðrencisi olarak mezun olup, eðitimine Hochschule für Music Köln'de konser piyanistiliði bölümünde Prof. Vassily Lobanov'un öðrencisi olarak devam eden Ensari'nin aldýðý ödüller þöyle sýralanabilir:

2000 yýlýnda Edirne M.S.Ü. ile Rotary Kulübünün ortaklaþa düzenlediði uluslar arasý yarýþmada birincilik ödülüne, 2002 yýlýnda Ýskenderiye'de düzenlenen "Jugend Musiziert" yarýþmasýnda solo piyano kategorisinde birincilik ödülüne, 2003 yýlýnda Makedonya'da düzenlenen "III. Interfest – Bitola International Competition For Young Pianists" yarýþmasýnda ikincilik ödülüne, 2004 yýlýnda Roma'da düzenlenen "Jugned Musiziert" yarýþmasýnda piyano eþlik kategorisinde yarýþma tarihinde ilk kez verilen Sonderpreis'a layýk görülmüþtür.

2005 yýlýnda Yamaha firmasý tarafýndan düzenlenen yarýþmada Ý.Ü.D.Kç piyano jürisinin yaptýðý deðerlendirmede Yamaha ödülüne layýk görülmüþtür.

Ayný yýl Atina'da düzenlenen "Jugned Musiziert" yarýþmasýnda solo piyano kategorisinde birinciliðe layýk görülmüþ, Almanya'da asýl yarýþmaya katýlmaya hak kazanan Ensari orada da birincilik almýþtýr.

2006 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenen "Jugned Muzisiert" yarýþmasýnda þanla oda müziði kategorisinde birincilik ödülü almýþ, daha sonra Almanya'da yarýþmanýn finalinde birinci olmuþtur.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Gülru Ensari", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/37/Gülru_Ensari.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com