Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Þostakoviç Türkiye'deyken

Ünlü Rus besteci Þostakoviç, 1935 yýlýnda Türkiye'de konserler vermiþti. Cumhuriyet gazetesi bu müzisyenle ilgili izlenimleri, "Maruf Sovyet basý ve güzide bestekâr Þostakoviç, halk türkülerimizi çok beðeniyorlar" baþlýðý altýnda sunmuþtu.

Ünlü Sovyet müzisyenlerinin 1935 yýlý Mayýsýnda Türkiye'de verdikleri bir dizi konser büyük bir ilgi ve beðeniyle karþýlanmýþtýr. Ýsmini yazmayan bir Cumhuriyet gazetesi muhabiri, baþta o sýralarda henüz yeni ünlenmeye baþlamýþ bulunan Þostakoviç olmak üzere ülkemize gelen bu Sovyet sanatçýlarýndan bazýlarýyla söyleþiler yapmýþtýr. Cumhuriyet muhabiri, 15 Mayýs 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesinde þunlarý söylemektedir:

"Þehrimizde verdikleri harikulâde konserlerle, güzelliðe ölesiye aç kulaklarýmýzý kana kana doyuran büyük Rus sanatkârlarýnýn hep beraber öðle yemeði yedikleri Perapalas otelindeyim. Kendileriyle Cumhuriyet gazetesi namýna görüþmek istediðimi söylüyorum.

Yanýma ilk gelen, Alexander Pirogof oldu. Bu, musiki heyetinin koyu ve derin sesli basý, uzun boylu, iri ve yakýþýklý genç bir erkektir. (...) Þostakoviç, sarýþýn ve nazlý yüzlü bir delikanlýdýr. Kulaktan takma gözlüklerinin altýndaki gözlerinin iyi ve tatlý ifadesi mi, yoksa sadece bu kulaktan takma gözlükler mi bana Þubert'i hatýrlattý bilmiyorum. O da, 28 yaþýnda olduðunu ve yeni devrin ve inkýlabýn bir sanatkârý olduðunu bana söyledikten sonra doðrudan doðruya bizim musikimiz hakkýndaki fikirlerini sordum.


-- Eski musikimizi dinlediniz mi?

- Evet dinledim. Arap ve Acem musikisinden aldýklarýnýzý deðil fakat sizin halk þarkýlarýnýzý çok beðendim. Çok enteresan buldum. Ankara musikiþinaslarý bana büyük bir koleksiyon hediye ettiler. Onu tetkik ve tetebbu edeceðim (inceleyeceðim). Bundan sonra yaratacaðým yeni bir musiki parçasýnda eminim bunlarýn tesiri görülecektir.

-- Bizim musikimizin tam bir dönüm devrinde olduðu zaman buraya geldiniz. Sizin gibi çok deðerli bir kompozitörün bizim bu musiki inkýlabýmýzda kullanacaðýmýz yollar ve metotlar hakkýnda elbette vereceði nasihatler vardýr. Bu iþi kolaylaþtýrmak için ne yapalým?

- Musiki propagandasý yapýnýz. Musiki kültürünü daha yayýnýz, musiki mekteplerine ve orkestralarýnýzýn mükemmeliyetine daha itina ediniz. Halkýn musiki kültürünü yükseltmek için umumi konserler verilsin, her tarafta böyle yapýlsýn. Esasen böyle yapýlmasý da sizde musiki istidadlarýnýn inkiþafýna yardým edecektir.

-- Yeni musikimiz hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Onu iþittiniz mi?

- Ýþittim, Cemal Reþid (Rey) ve Hasan Ferid'i (Aknar) dinledim. Ýkisini de çok takdir ettim. Ýkisinde de fýtri istidad (doðuþtan yetenek) ve kuvvet var. Ve ayrýca musiki kültürü nokta-i nazarýndan ikisinin de çok ileri bir teknikleri vardýr. Hele onlarýn eserinde en hoþuma giden taraf, eserlerine halk motiflerini almýþ olmalarýdýr.

-- Sovyet Rusya'daki musikileri tekamül etmemiþ olan küçük cumhuriyetlerde musikinin ilerlemesi için ne yapýlýyor?

- Sovyet cumhuriyetlerinin hepsinde musiki teþkilatý vardýr. Opera, konservatuvar, musiki mektepleri ve filarmoniler mevcuttur. Mesela Azerbaycan hükümeti milli opera yaratmaya uðraþýyor. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslý gibi milli operalarý vardýr. Bunlarýn birçoðunu Türkiye için verdik.

Bu ara yanýmýza, Moskova operasýnýn en kýymetli sanatkârlarýndan madam Maksakova geldi ve biz lakýrdýmýzý burada bitirdik.

Madam Maksakova ile görüþtüklerimizi yarýnki nüshamýzda yazacaðýz.

Þostakoviç ve diðer Rus sanatçýlarý 16 Mayýs 1935 günü Çiçerin vapuruyla Sovyetler Birliði'ne dönmüþlerdir. Þostakoviç bir Cumhuriyet muhabirine Galata Rýhtýmý'nda þunlarý söylemiþtir:

"Ýstanbul Konservatuvarý'nýn çok zengin halk musikisi plaklarý var. Ve bunlar yeni bir halk musikisi yaratmak yolunda büyük bir hazinedir. Konservatuvarýn meydana getirdiði ehemmiyetli bir iþtir.

Modern musiki mevzuu üzerinde hem Ankara'da, hem de burada Türk kompozitörlerle tanýþtým. Hepsini de yeni Türk musikisini yaratacak bir olgunluk ve azimde buldum."

17 Mayýs 1935, Cumhuriyet
Cumhuriyet Bilim Teknik 19.08.2011

Osman Bahadýr


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Þostakoviç Türkiye'deyken", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/274/Þostakoviç_Türkiye_deyken.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com