Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 15 Do Majör

Eser Aklamas

Beethoven'in, bazen Piyanolu Senfonisi olarak nitelendirilen piyano konçertolarýnda sonat formu temel alýnmýþ olmasýna karþýn, bunlardaki konçertant -yarýþmacý- özellik konçerto vasfýný ön plana çýkarýr ve bu beþ piyano konçertosu klavyeli çalgýlar repertuvarýnda baþ köþeye yerleþtirilir.

Beethoven de önceki Viyana'lý klavye bestecileri Haydn ve Mozart gibi bu çalgýnýn ustasýydý ve piyano tüm yaþamý boyunca ona eþlik etmiþti. Beethoven özellikle Mozart'ýn piyano ile orkestra arasýnda kurduðu dengeli diyaloglara ve parlak solistik pasajlara daha çok kendi iç dünyasýnýn savaþýmýný, kendi geliþmiþ dünya anlayýþýný, kendi kiþiliðinin damgasýný, biraz da piyano yapýmýndaki yenilikleri de deðerlendirerek yansýtmýþtýr.

Beethoven'de piyanonun týnýsý daha güçlü, daha parlak, daha keskindir ve onun kendi kiþiliðine, dinamiðine uygun bir etkileyiciliktedir. Kendi piyano konçertolarýný kendi yorumlayan Beethoven'in son piyano konçertosunu 1809'da tamamladýktan ve 1812'de de tümüyle saðýr olduktan sonra konçerto yazmak için bir nedeni de kalmamýþtýr. Piyanoyu içeren bir oda müziði ya da bir sonatýn çok kez yorumlanmasýna karþýn, konçertolarýn bir ya da iki kere çalýnmakla kalmasý da bunda etken olmuþtur.


Bölümler

I. Allegro con brio
II. Largo
III. Final - Rondo


Do Majör Piyano Konçertosu'nun 1. Bölümü, 4/4'lük ölçüde, eserin ana tonalitesinde (Do Majörde) çabuk ve parlak (Allegro con brio) tempoda baþlar. Biraz bir askeri marþ havasýnda, Mozart'ý anýmsatan karakterdeki giriþ soliste yol gösterinceye kadar sýk sýk ton deðiþimi gerçekleþir. Bu, iki buçuk dakikaya kadar süren giriþte yeni temayý Mi bemolde duyurduktan sonra 47. Mezürde üç kademe ile, önce 56. Mezürde fa minöre, 63. Mezürde sol minöre, sonra tekrar Do Majöre döner. Geliþtirim de bu üç tonalite üzerine kurulacaktýr.

Beethoven'in tüm konçertolarýnda olduðu gibi yine en uzun olan bölümde þen ve þakacý bir tavýr da görülür: kemanlar yan temayý tam duyuracaklarý anda, tema birden yok olur, ancak 154. Mezürde ortaya çýkar. Solist de orkestranýn duyurduðu temayý çalacak yerde yep yeni bir temayla girer. Beethoven ilk kadansta da üç kademeli Mi bemol-Fa-Sol seslerini yansýtýr. Üçüncü kadans uzun ve oldukça zor, ani bir doðaçlama yapýsýndadýr. Bölüm bir final havasýnda güçlü akorlarla sona erer.

2. Bölüm La bemol Majör tonda, 4/4'lük ölçüde, aðýr ve geniþ (Largo) tempoda Ýtalyan þarkýsý havasýndadýr. Bu içli ezgiye özellikle, klarrinet de büyük katkýda bulunur. Bu kez hemen solist çok hafif bir eþlikte bölümü baþlatýr ve atmosferi belirler. Piyanonun egemenliðinde, trillerle de süslenerek geliþen bölümde yalnýzca orkestra ara bölmeleri biraz güçlü (forte) ilan eder, ancak hep hafif eþlikte kalýr. Piyano bir ara Viyana danslarýný da zarifçe anýmsatýr ve klarinetle güzel bir diyalog oluþturur. Bölüm yine çok hafif sona erer.

Canlý bir Rondo havasýnda önce piyanonun duyurduðu temayla giren 3. Bölüm, 2/4'lük ölçüde, Do Majör tondadýr. O devirde çok beðenilen bu parlak finalde ilk bölümün de etkisi sezilir: Yine 89. Mezürde Mi bemole giden ve deðiþik modülasyonlardan geçen tonalite yine Do Majöre dönerek, biraz Latin ve Caz unsurlarýna benzeyen (Haydn ve Mozart'a yabancý) bu finalle, Beethoven þakacý yönünü de sergiler. Sonda, aðýrlaþan ve hafifleyen, ancak ani bir yükseliþle fortissimo patlayan son mezürler bu þakayý güçlendirir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariLudwig van Beethoven'in Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Ludwig van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 15 Do Majör", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/218/Ludwig_van_Beethoven_Piyano_Konçertosu_No_1_Op.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com