Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ferit Tüzün, Çeþme Baþý

Eser Aklamas

Yapý Kredi Bankasý'nýn 10. kuruluþ yýlý dolayýsýyla açýlan yarýþmaya katýlan Ferit Tüzün, büyük orkestra için beþ bölümlü süit olarak hazýrladýðý bu eserle ikincilik ödülünü kazanmýþ; sonra da üç bölümlü olarak yeniden düzenlediði süit, 1958 baþýnda Adolf Mennericb yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrasý'nca ilk kez ve büyük bir baþarýyla seslendirilmiþ, son bölümü iki kez tekrarlanmýþtý.

Tüzün daha sonra 1963-1964 yýllarýnda, Anadolu Süiti'ne üç bölüm daha ekleyerek Çeþmebaþý Bale Süiti adýný vermiþ; Dame Ninette de Valois'nýn koreografisiyle yaratýlan ve bir Türk köyünün yaþantýsýný canlandýran bale ilk kez, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafýndan 19 Þubat 1965'te bestecinin yönetiminde sahnelenmiþtir.

Daha sonra çok kez Yurtdýþýnda bale ya da konser süiti olarak seslendirilen eser, Türk folklorunun ritim ve renklerini Tüzün'ün kendine özgü parlak ve sade iþleniþiyle senfonik fantezi biçimiyle ilgi toplamýþtýr. Eserin ilk kaydý TRT'nin katkýsýyla, Prof. Hikmet Þimþek yönetiminde Münih Filarmoni Orkestrasý'nca yapýlmýþtýr.


Bölümler

Eser altý bölümden oluþur:

1. Giriþ: Birinci kemanlarýn sunduðu gizemli tema arp, piyano ve ikinci kemanlarýn baþlattýðý inatçý (ostinato) süreklilikteki ritmin eþliðinde duyulur. Korno ve vurma çalgýlarýn aksanlý katýlýmýyla temayý tahta üfleme çalgýlar alarak sürdürür. Canlý bir orta bölmeden sonra yine giriþteki atmosfere dönülür.

2. Horon: 7/8'lik ölçüde, çok canlý tempoda bir Karadeniz halk dansý olan Horon'da, besteci kendi özgün melodilerini deðerlendirmiþ; ancak sonlara doðru kullandýðý otantik motifleri de bu dans ritminde üfleme çalgýlarýn etkili çýkýþlarýyla ustaca kaynaþtýrmýþtýr.

3. Pas de deux "Ýki kiþinin dansý" anlamýna gelen bir bale deyimi olan Pas de deux, çok hafif baþlayan piyanonun yardýmýyla da, temposu giderek artan lirik bir ezgiyle girer. Kornonun duyurduðu ezgi, sonradan tahta üfleme çalgýlarca sürdürülür. Vurma çalgýlarýn giriþiyle tempo hýzlanýr; Anadolu deyimiyle Yürük bir çabukluk kazanýr.

Yaylý çalgýlarýn kýsa ve dramatik ara cümlesinden (episode) sonra, lirik ortam yeniden oluþur. Sola fagotun doðaç!ama (improvisation) biçiminde sunduðu ilginç Taksim'e klarinetlerin katýlýmýyla ezgi yavaþça söner, kaybolur.

4. Oyun Havasý: Hýzlý orkestra kadanslarýyla giren çok canlý ve parlak karakterdeki bu kýsa bölümde, sürekli devinimlerle Türk halk danslarý ezgilerinin, piyanonun da katýlýmýyla, caz stiliyle uyumu öngörülmüþtür.

5. Türkü: Bu bölümde besteci armonize ettiði "Kerpiç kerpiç üstüne" adlý Anadolu halk ezgisini orkestraya uygulayarak deðerlendirmiþtir. Genellikle uzun hava biçiminde, ölçüye uymadan doðaçlama biçiminde söylenen ve sevgilisinin güllü göðsüne bir saray kurmak için yaþamýný kaybetmeyi bile göze alan aþýðý yansýtan sözleri içeren bu türkü, birkaç kez tekrarlanýrken aralarda canlý ve tipik oyun havasý benzeri bir dans ezgisi sergilenir. Solist sopranonun, sonra da vokalize biçimde, sözsüz yansýttýðý ezgi hafifçe, uzun bir dekreþendo ile söner.

6. Bar ve Son Oyun: Oldukça çabuk (Molto allegro) tempodaki bu finalde Doðu Anadolu dansý Bar ve canlý danslar sergilenir. Fagotlarýn kýsa ve ritmik giriþiyle baþlayan bölümde ana temayý yaylý çalgýlar duyurur. Bunu tüm orkestranýn katýlýmýyla oluþan coþkulu hava izler.

Ýkinci temayý ise tahta üfleme çalgýlar sergiler. Piyanonun baþlarda duyurduðu ritmik dans motifi bir sürpriz yaratýr. Büyük bir yükseliþ (kreþendo) ve hýzlanýþla (accelerando) ulaþýlan final görkemle aðýrlaþan güçlü akorlarla son bulur.
lginizi ekecek, neririm:
Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Ferit Tüzün, Çeþme Baþý", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/148/Ferit_Tüzün_Çeþme_Baþý.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com