Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sergey Sergeviç Prokofyev, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 10 Re bemol Major

Eser Aklamas

Sergey Sergeviç Prokofyev 1914 yýlýnýn bahar aylarýnda 23 yaþýndadýr ve Moskova Konservatuvarý'ný bitirmek için finalde bir konçerto çalmak zorunluluðu vardýr. Ama, beþ yaþýndan beri piyanoda doðaçlamalar yapan, belki de Mozart'tan beri en küçük ilk harika çocuk olan Prokofyev, konservatuvar hocalarýna klasik bir eser yerine kendi bestelediði konçertoyu çalmak ister.

Jüri üyelerine bu eserdeki yeni tekniðini sergileyecektir. Ricasý üzerine Jürgenson piyano partisini bastýrýr ve sýnava yetiþtirir. Prokofyev 20 kopya satýn alarak jüri üyelerine daðýtýr. Finalde sahneye çýktýðý zaman, partilerin 20 çift diz üzerinde açýlmýþ olduðunu görür. Ýþte, bir besteci için, notalarýnýn basýlmýþ olduðunu gördüðü unutulmaz an diye düþünür...

Bu olayý anýlarýnda anlatan Prokofyev bazý jüri üyelerinin sert itirazlarýna karþýn birinci olmuþ, konulan Anton Rubinstein Ödülü'nü ve bir kuyruklu piyanoyu da kazanmýþtýr. Hem de çoðunluðu tutucu olan öðretmenlere yeteneðini adeta yumruðuyla onaylatmýþ ve Rusya'nýn genç bestecileri arasýnda "enfant terrible" (yaramaz çocuk) olarak yerini almýþtýr.

1904'te Glinka aracýlýðýyla Petersburg Konservatuvarý'na giren anti-romantik duygulu genç Prokofiyev 1909'da, ünlü piyanist Leschetizky'nin eþi Anette (Anna) Essýpova'nýn kursuna baþlamýþ, Schubert ve Mozart'ý öðrenmiþ, Nikolay Çerepnin'den þeflik dersleri almýþtý. Çerepnin konservatuvar hocalarý arasýnda modernist sayýlýyordu. Konser piyanisti olarak kendi bestelerini, örneðin 1908'de yazdýðý Op. 4 No. 4 Suggestion Diabolique (Þeytanî Telkinler) adlý parçasýný çaldýðý zaman, cehennemin habercilerinden biri diye alaya alýndýðý için Prokofyev bu ilk piyano konçertosunu öðretmeni Çerepnin'e ithaf etti.

1911 yýlýnda solo piyano ile pikolo, iki not, iki obua, iki klarnet, iki fagot, kontrfagot, dört korno, iki trompet, üç trombon, tuba, timpani, çanlar ve yaylý çalgýlar için bestelenen konçertoyu Prokofyev, K. S. Saraçev yönetimindeki orkestra eþliðinde Moskova'da 7 Aðustos 1912'de bir parktaki açýkhava konserinde çalmýþtý. Aslýnda eseri bir konçertino (küçük konçerto) olarak planlayan genç besteci, çalýþmalarý sýrasýnda yine tek bölümlü, ama üç ana bölmeyle buna kontrast oluþturan yan bölmelerden oluþturdu. Geçmiþ yüzyýlýn romantizmine kesin cephe alarak sert, alaycý, dinamik bir müzik yaratmasýna karþýn yine de çok taze ve dokunaklý ezgiler bulabilen, beklenmedik modülasyonlarla, onlarýn acýklý bir lirizme yönelmesini de önleyen genç Prokofyev, çaðdaþý bestecileri de þaþýrtýyor, etkiliyordu.

O dönemin onlü besteci ve müzik eleþtirmeni, asýl adý Boris Asafyev olan Ýgor Glebov bunu þöyle tanýmlar: "... Prokofyev Rus klasik müziðinin bakir tonalitesinde öyle derin bir iz açtý ki, Helbnikov ve Mayakovski gibi þairlerin edepsiz cüretleriyle þoke ettiði kimseleri bile ürküttü..."


Bölümler

Konçerto üç bölümdür:

I. Allegro brioso
II. Andante assai
III. Allegro scherzando


Prokofyev form olarak, baþlayýp süregiden bir þiir þeklindeki konçertodaki bölmeleri, giriþteki 4/4'lük ölçüde ve 24 mezürlük ana fikir çevresinde oluþturmuþtu. 1. Büyük Bölümde piyano ile keman ve tahta üfleme çalgýlarýn birlikte, çabuk ve sürükleyici parlak (Allegro brioso) tempoda çaldýðý bu tema, ortada ve sonda eserin temel direði gibi yine duyurulur. Re bemol Majör tondaki bu giriþte (introduction) üç orkestra akorundan sonra piyano, üç oktava kadar yükselen kýsa geliþtirimi sergiler.

Bu bölme de ayný tempo ve tonalitededir (Tempo primo). Piyanonun toccata tarzýnda, sade ve neþeli, Do Majör tondaki kadansýyla, (Fransýz besteci Francis Poulenc'in tanýmladýðý gibi, eserin karakteristik özelliðini yansýtan "bir tür atletik neþeyle") kýsa ve lirik bir yan bölmeye geçilir: Mi minör tonda, o kadar hýzlý olmayan (meno mosso) tempodaki bu bölme, yeni ve beklenmedik bir ýþýk gibidir. Prokofyev sanki lirik anlarý içermemekle suçlandýrýlýþýný yalanlar. Ýlk büyük bölme daha kývrak (piu mosso) tempoda ve yine Mi minör tonda sona erer...

Tutkulu oktavlarla giren orkestra geçiþinden sonra 2. Büyük Bölümde, yine Re bemol Majör tondaki introduction belirir. Bu neþeli giriþi bir baþka lirik ve çok aðýrca (Andante assai) tempoda, Sol diyez minör tondaki bölme izler. Solo piyanonun geliþtirimi burada saydam bir anlatým kazanýr...

Bunu da kýsa, ama çok itinalý ve çabuk modülasyonlarla gerçekleþtirilmiþ Scherzo (Allegro scherzando) baþlýklý Son Büyük Bölüm izler. Büyük ustalýk gerektiren Re bemol Majör ve Mi minörde gezinen kadans yine ana tema ile yan bölmenin motifleri üzerinde kurulmuþtur. Eserin bu en önemli doruðunda geliþtirim kýsaltýImýþ, deðiþtirilmiþ tekrar sergiler. Konçerto üçüncü kez beliren introduction'un(giriþ) yeniden serimi ile sona erer.

Prokofyev bu ilk konçertosunun olgun olsun olmasýn görevini yerine getirmiþ olduðunu söyler ve eseri þöyle tanýmlar: "Geliþtirimden sonra ve yine sonda tekrarlanan bir introduction'u içeren ve geliþtirimden (developpement) önce sunulan kýsa bir Andante ile, scherzo formunda ve yeniden serimin (recapitulation) açýlýþýnda kadar" tarzýnda beliren geliþtirimi kapsayan bir Sonat Allegro'su..." ve ekler: "Bu ilk konçerto bana ikinci konçertomun daha derin içerik kazanmasý için esin verdi..."


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariSergey Sergeviç Prokofyev'in Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Sergey Sergeviç Prokofyev, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 10 Re bemol Major", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/124/Sergey_Sergeviç_Prokofyev_Piyano_Konçertosu.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com