Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wolfgang Amadeus Mozart, "Figaro'nun Düðünü" Uvertürü

Eser Aklamas

Wolfgang Amadeus Mozart'ýn sayýlarý yirmiyi bulan operalarýnýn uvertürleri, baðýmsýz birer eser sayýlsalar yeridir. Çünkü besteci bu uvertürlerde, operalarda geçen temalarý yinelemeye kalkýþmaz, daha çok, operanýn havasýný, olaylarýnýn kiþilerini senfonik bir kadro içinde çizer. Bu uvertürlerde, Mozart sanatýnýn o kendine özgü, çekici, ustaca yalýn, soylu yanlarýný tanýrýz.

Figaro'nun Düðünü, Fransýz komedi yazarý Beaumarchais'nin Almaviva Üçlüsü olarak anýlan üç oyununun ikinci bölümüdür (Birinci, Rossini'nin bestelediði Sevil Berberi). Burada olaylar, Sevil Berberi'nde kaldýðý yerden baþlar. Opera olarak, Viyana'nýn Burgtheater'ýnda, 1786 yýlý Mayýs ayýnda temsil edildi. Libretto, Mozart operalarýnýn birkaçýnýn da librettistti olan, Lorenzo da Ponte'dir.

Uvertür, Re majör tonunda yazýlmýþtýr. Geliþme kesimi olmayan bir sonat bölümü kalýbýndadýr. Ýlk tema, sekiz notadan oluþan, hýzlý tempoda bir pasaj içinde sunulur. Bir yardýmcý temanýn þöylece duyulmasýndan sonra, La majör tonundaki ikinci temayý kemanlardan dinleriz. Eser, bir parça uzun tutulmuþ bir koda ile son bulur.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariWolfgang Amadeus Mozart'n Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Wolfgang Amadeus Mozart, "Figaro'nun Düðünü" Uvertürü", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/112/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Figaro_nun_Düðünü.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com