Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Tarýk Sezer Aydýn

Solist Tantm

Tarýk Sezer Aydýn

1987 doðumlu genç bir özel yetenek olan sanatçý 14 yaþýnda çalmaya baþladýðý korno üzerine profesyonel eðitimi Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarý'nda almýþtýr.

2008 yýlýnda konservatuvarda sýnýf atlamýþ, ve 2009 yýlýnda Kültür Bakanlýðý'nýn açtýðý sýnavda çok yüksek bir puanla birinci olarak kadroya giren en genç korno sanatçýsý olmuþtur. 60 kiþilik Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn en genç üyesidir çünkü ÝZDSO'nun Müdürü Kenan Gökkaya'nýn ifadesiyle "o bir yetenek"tir.

Tarýk Sezer Aydýn bir solist olarak en önemli ve ilk çýkýþý CSO'da 12 Mayýs 2009'da DEU'nden arkadaþý ve CSO korno sanatçýsý Cenk Þahin ile birlikte seslendirdiði "Genç Kuþak Solistleri Konseri"nde Antonio Rosetti'nin Ýki Korno için Konçerto'sudur.

Verdiði röportajlarda "Amacým Ýzmir'i ve ülkemi en iyi þekilde temsil etmek ve uluslararasý alanda adýmý duyurmak" diyen sanatçý bu hedefinin yolunda baþarýyla ilerlemeye devam ediyor.
lginizi ekecek, neririm:
Fazýl Say, Ýstanbul Senfonisi Op. 28

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Tarýk Sezer Aydýn", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/110/Tarýk_Sezer_Aydýn.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com