Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 




Klasik Notları Twitter Hesabı

Ulvi Cemal Erkin, Keman Konçertosu

Eser Açıklaması

Ulvi Cemal Erkin, keman konçertosunu 1946'da bestelemeye baþlamýþ ve ertesi yýlýn baþlarýnda bitirmiþtir. Eser ilk defa 1947 Viyana Müzik Festivali'nde seslendirilecekti. Fakat solo keman partisini çalacak olan Ýtalyan kemancý Pina Carmirelli'nin sonradan vazgeçmesi yüzünden icra edilemedi.

Gene ayný yýl Prag'da yapýlan Müzik Festivalinde, Erkin birinci senfonisini yönetiyordu. Festivale iþtirak eden dünyaca tanýnmýþ kemancý Ricardo Odnoposof, Erkin'in keman konçertosu ile çok ilgilendi. Hatta beraberce çalýp üzerinde çalýþtýlar. Konçertonun resmen ilk seslendiriliþi ise 1949'da Ankara Devlet Operasý'nýn açýlýþ münasebetiyle yapýlan festivalde oldu. Solist Lico Amar idi...


Bölümler

Konçerto üç bölümden oluþur:

I. Sostenuto
II. Adagio
III. Allegro assai

Hemen her yapýtýnda olduðu gibi Erkin, la tonundaki keman konçertosuna da folklorumuzdan ve geleneksel Türk müziðinden renkler, ritimler katmýþtýr. Erkin'in eserlerinin çoðu gibi bu konçerto da Türk folklorundan esinlenerek yazýlmýþtýr.

Sonat biçimindeki birinci bölüm önce canlý, sonra lirik karakterde iki temadan oluþur Bölümün sonuna doðru besteci tarafýndan yazýlmýþ olan bir kadans yer alýr.

Lied biçimindeki aðýr ikinci bölüm geleneksel Türk müziðinin mistik havasý içinde geliþir.

Üçüncü bölümde halk müziðinden esinlenmiþ olan bestecinin yarattýðý tema 2/4'lük baþlayýp, 7/16'lýk bir Karadeniz havasýna dönüþür. Bölümün ortalarýnda yer alan ve Türk müziðinin önemli öðelerinden biri olan taksim geçidinde solist ile orkestra bir çeþit ikili yapar.

Erkinin en çok sevilen yapýtlarýndan biri olan bu konçerto Albert Markov tarafýndan Moskova'da kayda alýnmýþtýr.

Ýlk seslendiriliþi ise Ankara'da, 2 Nisan 1948'de solist Licco Amar, besteci
yönetimindeki Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde Büyük
Tiyatro'nun açýlýþ töreninde yapýlmýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlari



Ulvi Cemal Erkin'in Eserlerinden Başka Bir Örnek


İlgili Yazılar



Sevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Ulvi Cemal Erkin, Keman Konçertosu", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/108/Ulvi_Cemal_Erkin_Keman_Konçertosu.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com