Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Felix Mendelssohn, Symphony No. 3 Op. 56 A Minor "Ýskoç"

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1842, Leipzig. Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý gezi iki yapýtýnýn doðmasýna yol açmýþtýr. "Ýskoç" adýyla bilinen senfoni ve "Fingal Maðarasý" uvertürü.

Edinburgh'dan ailesine gönderdiði bir mektubunda þu satýrlar yer alýr: "Bugün güneþ batarken Kraliçe Mary Stuart'ýn yaþadýðý sarayý gezdik. Sevgilisi ozan ve þarkýcý Rizzio'nun öldürüldüðü küçük odayý, taç giydiði küçük kiliseyi gördük... Her yer harap durumda… Sanýyorum ki bu akþam Ýskoç Senfonisi'nin baþlangýcýný buldum..."


Bölümler

I. Andante con moto - Allegro un poco agitato
II. Vivace non troppo
III. Adagio
IV. Allegro vivaccissimo - Allegro maestoso assai


Tümü sonat kalýplarýna uygun olarak düzenlenen dört bölüm aralýksýz yorumlanýr.

Ýlk bölüm (Andante con moto - Allegro un poco agitato) karanlýk renkli bir doða tablosunu andýran "andante" ile baþlar. Obua melodisinin, bölümünün temeli olan iki tema ile ilintisi açýktýr. Bölüm bu iki elemanýn ritmik bir "tutti" ile "coda" ya ulaþýmýnda biter.

Ýkinci bölüm (Vivace non troppo), klarinetin verdiði "Charlie is my darling" adlý þarkýnýn melodisi ile baþlayan yaylý çalgýlarýn sunduðu tipik bir Ýskoç halk ezgisiyle süren "Scherzo"dur.

Üçüncü bölüm, "Adagio" iki temanýn karþýlýklý çekiþmesidir.

Dördüncü bölüm (Allegro vivaccissimo - Allegro maestoso assai) hareketli, ritmik, neþeli bir hava içinde geliþir, gene þenlikli bir "coda" ile sonuçlanýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Felix Mendelssohn


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/89/Felix_Mendelssohn_Senfoni_No_3_Op_56_La_Minor.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com