Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Coriolan Uvertürü Op. 62

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1808, Viyana. Ludwig van Beethoven'ýn en verimli çaðýndan bir diðer üründür bu uvertür. Shakespeare'in ayný adlý trajedisi için yazýldýðý sanýlýrsa da Avusturyalý oyun yazarý Heinrich Joseph von Collin'in ayný adlý oyunu için bestelenmiþtir.

Konu aynýdýr: M.Ö. altýncý yüzyýlda Roma için büyük fedakarlýklar yapan komutan Coriolanus, devleti yönetenlerle arasýnda çýkan anlaþmazlýk üzerine ülkesinden ayrýlýr, eski düþmanlarýyla iþbirliði yaparak Roma üzerine yürür.

Kent kapýsýnda senato'nun baþdelegeleriyle karþýlaþan komutan, bu arada annesi ve eþinin de yakarýþlarýna direnemez, ordusuna geri dönmesi için emir verir.

Fakat iki yönlü ihanet yüzünden onur ve gururunu yitirmiþtir. Çýkar yolu býçaðý kalbine saplamakta bulur.

Beethoven'in bu olay örgüsünü yansýtmakta kullandýðý kullandýðý iki tema da olaðanüstü etkilidir.

Ýlki Do Minor ile gösterilen yürekli bir komutanýn portresidir. Karanlýk armonilerle iþlenmiþ “geçiþ” ruhundaki savaþý, tanrýsal güzelliðiyle ünlü ikinci Mi bemol Major “tema” ise “ vatan sevgisini”, “yurt özlemini” ya da Coriolanus'a kararýný deðiþtirten yakarýþlarý yansýtýr. Eser “yalnýzlýðý” ve “yokoluþ”u belirten bir “pianissimo” ile sona erer.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Ludwig van Beethoven


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ludwig van Beethoven, Coriolan Uvertürü Op. 62", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/84/Ludwig_van_Beethoven_Coriolan_Uvertürü_Op_62.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com