Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Symphony No. 1 Op. 13 G Minör "Kýþ Düþü"

Review of the Work

Peter Ýlyiç Çaykovski'nin 1868'de bestelediði 1. Senfoni, Bruckner ve Mahler'in biçimsel yapýsýný andýrýr ve Schumann gibi büyük ve zengin bir final hazýrlar. Rus müziðindeki ilk senfonilerden (Rimski-Korsakov 1865, Borodin 1867) sonra yazýlan ve ilk kez 15 Þubat 1868'de Nikolay Rubinstein yönetiminde Moskova'da yorumlanan bu esere Çaykovski Kýþ Düþü adým vermiþ ve kýþ örtüsündeki Rus doðasýna olan sevgisini canlandýrmak istemiþtir. 1866'da Moskova Konservatuvarý'na öðretmen atandýðý yýllarda bu senfoni üzerinde çalýþmaya baþlamýþ, Mayýs-Kasým arasýnda orkestrasyonu tamamlamýþ ve eserini Anton Rubinstein'a göstermiþ, ancak beðendirememiþti.

Çaykovski yedi senfoni ve bir de Manfred adlý senfonik þiir yazmasýna karþýn, kendini yaradýlýþ bakýmýndan senfoniye yatkýn hissetmiyordu; hattâ 4. Senfoni'sini Beethoven'in 5. Senfoni'siyle kýyasladýklarýnda bunu þiddetle reddetmiþti. Onun en ince duygularla, en þiddetli patlamalara yer vererek yazdýðý senfonileri, Asya'nýn vahþiliðiyle batý kültürünü bir arada kullanmasý yüzünden pek çok eleþtiri almýþtý.

Çaykovski senfoninin, Petersburg Konservatuvarý'ndaki öðrenciliði döneminden kalma Do diyez minör Piyano Sonatý'ndan aldýðý, scherzo bölümünü çaldýrmak için müdürün kardeþi, piyanist ve þef Nikolay Rubinstein'i ikna etmiþ, ama bu yorum da baþarýsýz olmuþtu. 1867 Þubat'ýnda Petersburg'daki günleri Rimski-Korsakov anýlarýnda þöyle anlatýr: "... Tanýþtýðýmýz ilk akþam Balakirev'in ricasý üzerine Sol minör Senfoni'nin birinci bölümünü çaldý ve beðenimizi kazandý..."


Bölümler

Tümünün ilk çalýnýþýnda büyük baþarý kazanan senfoni dört bölümden oluþur.

I Allegro tranquillo
II Adagio cantabile ma non tanto
III Scherzo (Allegro scherzando giocoso)
IV Finale (Andante lugubre-Allegro maestoso)


2/4'lük ölçüdeki 1. Bölüm sakin bir neþede (Allegro tranquillo), flüt ve fagotun halk ezgisi benzeri bir melodiyi, yaylý çalgýlarýn tremolo eþliðinde sunuþuyla baþlar. Kar altýndaki uçsuz bucaksýz Rus bozkýrlarýnda bir yolculuðun hülyalarý sergilenir...

4/4'lük ölçüdeki 2. Bölüm fazla aðýr olmayan ve þarký söyler (Adagio cantabile ma non tanto) biçimde sunulur. Ana temayý sürdinli yaylý çalgýlar duygulu bir halk þarkýsý gibi duyurur. Burada kullanýlan tematik malzeme, bestecinin Aleksander Ostrovski'nin Fýrtýna adlý dramý için 1864'te yazdýðý bir uvertürden alýnmýþtýr. Bu bölüm özellikle flüt ve obuanýn sololarýyla seçkinleþir ve kornolarýn kuartet biçimindeki ilginç kullanýmý dikkat çeker...

3/8'lik ölçüdeki 3. Bölüm, çabuk ve oyuncu (Allegro scherzando giocoso) bir scherzo'dur. Mendelssohn'un scherzo'larýný anýmsatan biçimde coþar. Bölümün trio kýsmý ise sevimli bir valse dönüþür: Bu, Çaykovski'nin ilerde pek çok müzikseveri büyüleyeceði ünlü valslerinden belki de ilkidir...

4/4'lük ölçüdeki 4. Bölüm, aðýrca tempoda karamsar ve gerilimli (Andante lugubre) bir bölmeyle, aðýr bir Rus halk þarkýsýyla (Bahçeler çiçeklendi) baþlar. Bu, baþlangýçtan sonraki canlý ve görkemli (Allegro maestoso) bölmeyle önemli bir karþýtlýk oluþturur. Füg biçiminde iþlenmiþ olan bu bölme, bazý eleþtirmenlerce pek baþarýlý bulunmasa bile, Çaykovski bu finali, birçok olgunluk eserinden bile daha iyi bulur.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Peter Ýlyiç Çaykovski


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 1 Op. 13 Sol Minör "Kýþ Düþü"", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/69/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Senfoni_No_1_Op_13_Sol.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com