Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Omri Hadari

Conductor Introduction

Omri Hadari'nin orkestra þefliði kariyeri, Ýsrail'in önde gelen trompetçilerinden biri olduktan sonra baþladý. Ýsrail Oda Orkestrasý ve Kudüs Senfoni Orkestrasý ile kazandýðý tecrübe ile, Londra Guildhall Müzik ve Drama Okulu ileri seviye orkestra þefliðinden mezun olmasý Hadari'nin podyum üzerinde klasikten, romantik döneme, 20. yüzyýl müziðine kadar birçok alanda üstün baþarý göstermesinin temelini oluþturdu.

Performanslarý kendisine sürekli olarak olaðanüstü baþarý eleþtirileri kazandýrýrken; Mahler, Bruckner, Sibelius, Þostakoviç ve Prokofief yorumlarý ön plana çýktý. Royal Philharmonic, Londra Senfoni, Birmingham Þehir Senfoni, Ýsrail Oda, San Francisco Oda, Ýngiltere Northern Senfoni, Divertimenti ve Ohio Columbus Senfoni gibi birçok büyük orkestrayý yöneten Hadari, 1980 yýlýndan beri düzenli olarak Australian Broadcasting Corporation Orkestrasý, Sydney Senfoni Orkestrasý ve Melbourne Senfoni Orkestrasý ile çalýþmaktadýr.

1987 yýlýnda Adelaide Senfoni Orkestrasý'na Baþ Misafir Orkestra Þefi olarak atanan Hadari, çeþitli orkestralar ile gerçekleþtirdiði yedi Avustralya turnesi ile ülkede büyük beðeni kazandý. Turnelerin sonucu olarak Avustralya Operasý 100. Kuruluþ Yýlý Kutlamalarý dahilinde Sydney Opera House'da Puccini La Boheme eserini yönetmek içi davet adlý. 100. yýl kutlamalarý dahilinde ayrýca Sydney Opera Concert Hall'de orkestra þefliði, canlý yayýnlar ve ABC için stüdyo kayýtlarý gerçekleþtirdi.

Operaya ek olarak, Hollanda Ulusal Balesi ile ABD, Kanada ve Hollanda ile Victorian Ulusal Operasý ile Avustralya turnesi gerçekleþtiren Hadari, opera ve bale orkestra þefliðinden büyük zevk aldý.

Omri Hadari, ayrýca Ýsrail Bat-Sheva Company ve Sadler's Wells Royal Bale'sý için turnelerde orkestra þefliði yaptý. Ýngiliz Film Endüstrisi tarafýndan New Babylon sessiz filmi için Þostakoviç'in orijinal bestesini yeniden toplamasý istenen Hadari, Queen Elisabeth Hall'da Londra Lirik Orkestrasý ile gerçekleþen batýdaki ilk sahnelenmesinin büyük bir baþarý olarak nitelendirilmesinin ardýndan, Hollanda ve Ýngiltere'de tekrarlanan konser ayrýca New York Festivali, San Francisco Film Festivali, Helsinki Festivali, ve Flanders Festivali'nde de seslendirildi. Hadari ayrýca New Babylon tam versiyonunu BBC televizyonu 2. kanal "Arena Special" programý için kayýt etti.

1985 yýlýnda Omri Hadari, Cape Town Senfoni Orkestrasý'na Baþ Misafir Orkestra Þefi olarak atandý. 1989 ile 1992 yýllarý arasýnda ayný orkestrada Müzik Direktörü ve Baþ Orkestra Þefliði görevini üstlenen Hadari, ayný dönemde tüm ana Güney Afrika Orkestralarýnda þeflik haricinde Kudüs Senfoni Orkestrasý, Ýsrail Sinfonietta, Orquestra Nacional do Porto, Sinfonica Portuguess, Avustralya'da büyük orkestralar Kuzey Ýrlanda'da Ulster Senfoni Orkestrasýný da yönetti.

1992 ile 1998 seneleri arasýnda Omri Hadari Portekiz'de Orquestra Nacional fo Porta Baþ Misafir Orkestra Þefi görevini üstlendi. Ayrýca üç kez Tayvan Ulusal Senfoni Orkestrasý ile turneye çýktý. Hadari birçok kez SABC TV'de televizyon programlarý gerçekleþtirmekle beraber, Polygram / ABC Records ve Clemont Records için CD kayýtlarý bulunmaktadýr. Hadari, ayrýca genç orkestralarý ve genç orkestra þeflerine verdiði eðitimlerle de tanýnmaktadýr.

1999 Kasým ayýnda Ýsrail Ashdod Oda Orkestrasý Baþ Orkestra Þefi ve Müzik Danýþmaný, görevine atanan Hadari, bu eþsiz orkestra ile Kasým 2000 yýlýnda Ýngiltere turnesini gerçekleþtirdi. 2002 yýlýnda Omri Hadari, Hadera Ýsrail'de "Clasica" Oda Orkestrasý Müzik Direktörü ve Baþ Orkestra Þefi görevine atandý.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Omri Hadari", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/305/Omri_Hadari.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com